Schools

Asbest in scholen

Om incidenten met asbest op scholen te voorkomen heeft de Tweede Kamer in april 2011 besloten om alle schoolbesturen en/of schooldirecties te vragen de asbestsituatie in hun schoolgebouw in kaart te brengen.

Situatie asbest in schoolgebouwen

In ongeveer 80 % van de schoolgebouwen van vóór 1994 is asbest toegepast. Asbest in een schoolgebouw kan gevaarlijk zijn als het vrijkomt uit de bouwmaterialen, bijvoorbeeld tijdens verbouwingen of door slijtage. Goed onderhoud en zorgvuldig verwijderen is dus belangrijk.

Bekijk uw school

Bekijk de Asbest Scholenkaart en klik op de blauwe pijl bij het blokje Locatie om de locatie te wijzigen. Vul de locatie van uw school in (postcode of straat- en plaatsnaam) en kijk hoe de school staat weergegeven: asbestverdacht (oranje), niet asbestverdacht (groen) of geïnventariseerd (geel). Door het i-icoontje in te drukken in het locatievenster en vervolgens met de muis op (het adres van) de school te gaan staan krijgt u meer informatie (o.a. naam van de school en het bouwjaar). Bekijk de korte handleiding bij de Asbestkaart voor een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze.

Andere vragen over Asbest in de schoolsituatie?

Stel die aan de Infomil Helpdesk of telefonisch via de frontoffice van Rijkswaterstaat (RWS Water Verkeer en Leefomgeving): 088-797 71 02.

Laatst bewerkt: 4 oktober 2016

Inademing slecht voor gezondheid

De aanwezigheid van asbest in het schoolgebouw kan risico's voor de kinderen, het personeel en bezoekers van het schoolgebouw met zich mee brengen. Deze risico's treden op als de asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren wanneer het asbest niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden is (bijvoorbeeld in de vorm van spuitasbest), als asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken).

Laatst bewerkt: 4 oktober 2016

Onderzoek en voorlichting

In de zomer van 2011 en 2012is onder de scholen van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. De onderzoeksresultaten zijn geactualiseerd op basis van een GGD onderzoek welke in 2015 en 2016 is uitgevoerd. Bij dit onderzoek ging het om een landelijke steekproef waarbij de scholen in een tien kleine en grote gemeenten zijn onderzocht.

Daarnaast is de overheid een voorlichtingstraject over asbest richting scholen gestart. In dat traject ontvangen scholen informatie over hoe ze het beste met asbest in een schoolgebouw kunnen omgaan. Ook kunnen scholen met vragen over asbest bellen naar de helpdesk Asbest van InfoMil.

Meer informatie over het project asbest in scholen is te vinden op de website Asbest in scholen.

laatst bewerkt 4 oktober 2016

Inventariseren asbest

Als het schoolgebouw gebouwd is voor 1994, is het verstandig om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van de inventarisatie kan de schoolleiding besluiten om het asbest te laten verwijderen of niet.

Als asbesthoudend materiaal in het gebouw of in de constructie aanwezig blijft, is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. In het asbestbeheersplan staan maatregelen voor veilig gebruik van het gebouw tot aan het moment van de sanering van het asbesthoudende materiaal of de sloop van het gebouw. De inhoud van dit beheerplan hangt af van de complexiteit van de situatie. In het ideale geval is het asbestbeheersplan onderdeel van het onderhouds- en/of renovatieplan van de school.

laatst bewerkt 4 oktober 2016

Instruments

Deze folder bevat informatie over asbest en de toepassingen en risico's van asbest en het onderzoek in scholen. De folder is bestemd voor ouders, leerlingen en schoolpersoneel.

Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in een gebouw hoeft dit niet altijd tot acute risico's te leiden. Dat is per situatie afhankelijk. Het is belangrijk om te weten dat de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de asbesthoudende toepassingen in een gebouw, een juiste (risico-)inventarisatie en eventuele verwijdering van het asbest. Afhankelijk van de situatie zijn een aantal vervolgstappen te onderscheiden.

Multi media

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega's van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

Publications

Deze folder bevat informatie over asbest en de toepassingen en risico's van asbest en het onderzoek in scholen. De folder is bestemd voor ouders, leerlingen en schoolpersoneel.

Brochure waarin het Landelijk Asbestvolgsysteem wordt beschreven.

Sinds april 2013 kunt u als gebouweigenaar of installatiebeheerder werken met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Uw asbestinventariseerder of asbestverwijderaar werd later dat jaar verplicht om met het asbestvolgsysteem te werken. Alle informatie over de aanwezigheid van asbest (inventariseren en verwijderen) worden in dit elektronische systeem geregistreerd.