Natura2000

Natura 2000 is basis Europese natuurbeleid

In Europa staat de natuur onder druk. De biodiversiteit gaat al jaren achteruit. Om de gevarieerde natuur binnen de Europese Unie te behouden, is het belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Daarom heeft de Europese Unie het initiatief genomen tot Natura 2000.

Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden, die zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Natura 2000 vormt de basis van het Europese natuurbeleid. De 166 gebieden in Nederland zijn opgenomen binnen de Ecologische Hoofdstructuur.


Oppervlakte Natura 2000

De Nederlandse Natura 2000-gebieden hebben nu een oppervlakte van ongeveer 1,1 miljoen hectare. Hiervan is ongeveer 69% water (onder andere IJsselmeer en Waddenzee) en de rest (31%) is land.


Natura 2000 en het Natuurnetwerk

Alle Natura 2000-gebieden zijn ook onderdeel van het Natuurnetwerk. De gebieden die onder Natura 2000 vallen, moeten aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voldoen. Dit zijn striktere regels dan de regels voor de overige natuurnetwerk-gebieden.

laatst bewerkt 5 augustus 2015

Rust en recreatie

Voor veel Nederlanders is het belangrijk dat er natuur is, omdat die rust geeft en recreatiemogelijkheden biedt.

Veel mensen gaan de natuur in om te ontspannen en bij te komen van de dagelijkse stress.

Lees meer over groen en gezondheid.

laatst bewerkt 31 oktober 2013

Wetgeving

Natura 2000-gebieden worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen geven aan welke typen en soorten natuur moeten worden beschermd. De lidstaten wijzen speciale beschermingszones aan en stellen een beheerplan op om deze natuurgebieden te beschermen. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998.


Aanwijzingsbesluit

De staatsecretaris van Economische Zaken wijst met een aanwijzingsbesluit een gebied aan als Natura 2000-gebied. In dit aanwijzingsbesluit staat welke natuurwaarden (vogels, planten, dieren en hun leefgebieden) in een bepaald gebied beschermd moeten worden.


Beheerplan

Het bevoegd gezag (meestal de provincie) stelt in overleg met alle directbetrokkenen een beheerplan op over de taken en rollen die zij vervullen. Directbetrokkenen zijn bijvoorbeeld beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen.

In dit beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen.

Lees meer over Natura 2000.


10 puntenplan van Bleker

Volgens voormalig staatssecretaris Bleker (EZ) staat natuurbescherming soms andere economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de weg. Hij heeft daarom een 10 puntenplan opgesteld om meer ruimte te creƫren voor economische en maatschappelijke activiteiten in Natura 2000-gebieden, terwijl Nederland wel doet wat de Vogel- en Habitatrichtlijn vragen.

In 13 Natura 2000-gebieden komen minder regels voor de bescherming van bepaalde planten- en diersoorten.

laatst bewerkt 31 oktober 2013

Natuur beleven

Een deel van de Natura 2000-gebieden zijn te bezoeken. Ze zijn goed toegankelijk via wegen en paden. Deze gebieden bieden rust, ruimte en natuurschoon.
Sommige delen zijn afgesloten. Hier kunnen vogels en andere dieren hun jongen grootbrengen en kunnen planten worden beschermd. Zo kunnen mensen de natuur beleven en blijft de natuur behouden.

laatst bewerkt 5 augustus 2015

Facts

Grafiek en data van watervogels, broedvogels en overige fauna in Natura 2000 gebieden.

De Gebiedendatabase bevat alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Grafiek en data van milieudruk van verdroging, verzuring, vermesting en stikstofdepositie op water en natuurgebieden.

Instruments

Het Regiebureau Natura 2000 heeft in samenwerking met de bevoegde gezagen deze wegwijzer ontwikkeld.
 
De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in Natura 2000. In de wegwijzer worden globaal het proces en de processtappen van Natura 2000 beschreven inclusief de rol die belanghebbenden daarin hebben.

Maps

Kaart Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 gebieden.

Publications

Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over de nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming, 18 juni 2014.

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.

In dit verdrag zijn internationale biodiversiteitsafspraken vastgelegd.

Akkoord tussen Rijk en provincies om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid over te dragen van rijk naar provincies. In dit onderhandelingsakkoord worden afspraken gemaakt over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Afspraken over bevoegdheden worden opgenomen in de Wet inrichting landelijk gebied en in de Natuurwetgeving.