Natuurnetwerk

Natuurgebieden

Doordat steden, het wegennet en de industrie zich verder uitbreiden, staat de Nederlandse natuur onder toenemende druk en raken natuurgebieden erg versnipperd. Om de natuur te beschermen, realiseert de Nederlandse overheid grotere natuurgebieden. Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, waarin de natuur voorrang heeft.

In het Natuurnetwerk worden natuurgebieden met elkaar verbonden waardoor er grotere natuurgebieden ontstaan en planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. Hierdoor wordt de natuur beter beschermd tegen negatieve milieu-invloeden.

Het Natuurnetwerk Nederland:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.

 

Verantwoordelijkheid Natuurnetwerk Nederland

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. Tot die tijd was de Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk.

 

Oppervlakte Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk heeft een oppervlakte van ruim 750 duizend hectare. Ongeveer 25% hiervan bestaat uit gebieden groter dan 5000 hectare, zoals de Veluwe. Meer dan 100 duizend hectare van het Natuurnetwerk bestaat uit gebieden die kleiner zijn dan 100 hectare. Veel natuurgebieden blijven dus erg versnipperd. De bedoeling is om het Natuurnetwerk te laten aansluiten op ecologische verbindingszones in het buitenland, om het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) te vormen.

laatst bewerkt 16 april 2015

Rust en recreatie

Voor veel Nederlanders is het belangrijk dat er natuur is, omdat die rust geeft en recreatiemogelijkheden biedt.

Veel mensen gaan de natuur in om te ontspannen en bij te komen van de dagelijkse stress.


Lees meer over groen en gezondheid.

laatst bijgewerkt 5 augustus 2015

Behoud en versterken van Nederlandse natuur

De overheid wil de Nederlandse natuur behouden en versterken. Verschillende (internationale) wetten en regels beschermen de natuur in Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden beschermen en versterken door deze beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Op 11 april 2014 heeft het kabinet het nieuwe beleid voor de toekomst gepresenteerd: de natuurvisie.


Subsidie agrarisch natuurbeheer

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden behouden en verder ontwikkelen. Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Dit gaat via de Subsidie Natuur en Landschap (SNL).

Behoud van natuur grote wateren

Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied. De overheid wil de toekomst van de natuur in de grote wateren veiligstellen. Daarom ontwikkelt het Rijk, samen met anderen, een toekomstvisie: de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100.


Internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Deze plannen zijn in lijn met internationale biodiversiteitafspraken van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.


Verantwoordelijkheid natuurbeleid

Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals dit in het Natuurakkoord staat.

laatst bijgewerkt 5 augustus 2015

Ga erop uit

De EHS bestaat uit prachtige natuurgebieden. Het grootste deel daarvan is goed toegankelijk. Sommige gebieden bevatten ‘struinnatuur' en zijn helemaal vrij toegankelijk, dus ook buiten de aangelegde paden. Er zijn veel recreatiemogelijkheden zoals wandelen, fietsen en kanoën, vooral in de nationale parken.

laatst bijgewerkt 18 december 2014

Facts

Grootte gebieden ecologische hoofdstructuur op het land.

De Gebiedendatabase bevat alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Maps

Kaart Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 gebieden.

Publications

De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS).

Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over de nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming, 18 juni 2014.

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.

In dit verdrag zijn internationale biodiversiteitsafspraken vastgelegd.

Akkoord tussen Rijk en provincies om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid over te dragen van rijk naar provincies. In dit onderhandelingsakkoord worden afspraken gemaakt over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Afspraken over bevoegdheden worden opgenomen in de Wet inrichting landelijk gebied en in de Natuurwetgeving.

De Natuurambitie is een beleidsvisie van het ministerie van Economische zaken. Hiermee kunnen beleidsmakers bij toekomstige besluitvorming beter rekening houden met natuur. De keuzes voor de inrichting van Nederland hebben gevolgen voor de natuur. Het doel is een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland in 2050-2100 te ontwikkelen.


Rapport over herijking van de EHS met een quickscan van de varianten. De verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid wordt verder gedecentraliseerd naar de provincies. In het regeerakkoord is afgesproken dat de Ecologische Hoofdstructuur in herijkte vorm in 2018 gereed moet zijn.