Zwemwater

Veilige en gezonde buitenzwemplekken

Bij zomers weer zwemmen veel mensen niet alleen in het zwembad, maar ook in zee, rivieren, recreatieplassen,meren,  vennetjes en ander oppervlaktewater. Niet al het oppervlaktewater is echter geschikt om in te zwemmen.

De provincies wijzen jaarlijks officiële buitenzwemplekken aan waarvan zij de veiligheid en kwaliteit in de gaten houden. Er zijn ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties.

Het water bij deze officiële zwemplekken wordt tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) iedere twee of vier weken onderzocht, afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit over de laatste vier jaar.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater is goed. In de afgelopen zwemseizoenen voldeed bijna 95% van de buitenzwemplekken aan de gestelde minimumnormen voor de microbiologische kwaliteit van zwemwater (Zwemwater.nl).


Gezondheidsklachten

Ondanks de goede zwemwaterkwaliteit ontvangen provincies en GGD'en jaarlijks meldingen van gezondheidsklachten gerelateerd aan zwemmen in oppervlaktewater.

De website www.zwemwater.nl bevat actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van de aangewezen buitenzwemplekken in Nederland.
 

laatst bijgewerkt 6 oktober 2017

Waar in Nederland zijn officiële zwemplekken aangewezen en wat is de kwaliteit van het water op de locaties:

Ziek van zwemmen

Verontreinigd zwemwater kan bij huidcontact of inslikken ziekten veroorzaken. Mogelijke gezondheidsklachten na het zwemmen in verontreinigd oppervlaktewater zijn maagdarminfecties, huidklachten (o.a.zwemmersjeuk), oor- of oogontsteking en/of griepachtige verschijnselen. Vanwege hun grotere gevoeligheid voor infectieziekten hebben kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand meer risico's op gezondheidsklachten.

Ondanks de goede zwemwaterkwaliteit ontvangen provincies en GGD'en jaarlijks meldingen van gezondheidsklachten gerelateerd aan zwemmen in oppervlaktewater.

Er bestaat een sterke relatie tussen het aantal meldingen in een zwemseizoen en het weer gedurende de zomervakantie. In warme zomers wordt meer gezwommen en bovendien komen in warmer water meer ziekteverwekkers voor. Het grootste deel van de meldingen bestaat uit huidklachten. Omdat niet alle klachten worden gemeld, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger.

laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

Zwemwaterbeleid

De Europese zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG beschermt de gezondheid van zwemmers. De regels uit deze richtlijn moeten zorgen voor schoner zwemwater en een betere informatievoorziening aan zwemmers.

De Europese Zwemwaterrichtlijn gaat uit van vier kwaliteitsklassen: ‘uitstekend', ‘goed', ‘aanvaardbaar' en ‘slecht'. Volgens de richtlijn moeten in 2015 alle officiële zwemwaterlocaties in ieder geval 'aanvaardbaar' zijn (resultaatsverplichting). Daarnaast moeten lidstaten hun best doen om alle locaties ‘goed tot uitstekend' te maken (inspanningsverplichting).


Aanwijzen zwemwaterlocaties

De provincie heeft de taak om jaarlijks zwemwaterlocaties aan te wijzen (en, zo nodig, af te voeren) en het publiek te voorzien van algemene en actuele informatie over zwemwater.


Zwemwaterkwaliteit

Door de waterbeheerder van een zwemwaterlocatie wordt de zwemwaterkwaliteit gemonitord gedurende het badseizoen (1 mei tot 1 oktober). Tijdens en na afloop van het badseizoen worden waterkwaliteitsgegevens aan de provincie gerapporteerd.

laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

Let op waar je zwemt

Zwem alleen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties.

Kijk op www.zwemwater.nl voor de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater of download de app met meer dan 800 buitenzwemplekken in Nederland.

Buiten het badseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het zwemwater niet onderzocht. Als u buiten het seizoen het water in gaat, moet u zelf bepalen of dit verantwoord is.

laatst bewerkt 15 april 2015

Instruments

Draaiboek voor incidenten van infectieziekten gerelateerd aan contact met oppervlaktewater binnen de landsgrenzen van Nederland.

Onder oppervlaktewater verstaan we in dit draaiboek al het open water in het binnenland en aan de kust, waaronder ook in dit water aangelegde zwemgelegenheden.

Het Blauwalgenprotocol geeft een handvat hoe om te gaan met blauwalgen op de locatie.

Indien het zwemwaterprofiel aangeeft dat er een reële kans op proliferatie (=bloei) van blauwalgen bestaat, dan moet een passende controle uitgevoerd worden en moeten maatregelen genomen worden zodat zwemmers beschermd worden. Een belangrijke maatregel is een goede informatievoorziening aan het publiek.

Handreiking en toolbox voor het maken van borden voor zwemwaterlocaties. De handreiking en de toolbox zijn goedgekeurd in het NWO-zwemwateroverleg.

Europese zwemwaterrichtlijn heeft betrekking op alle zwemwaterlocaties en heeft tot doel de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewateren te beschermen.

Maps

Kaart met de waterkwaliteit van Europese zwemwaterlocaties.

Op de kaart staan de buitenzwemplekken in Nederland met een beoordeling van de kwaliteit ervan. De betekenis ervan staat in de legenda bij de kaart:

Actuele kaart over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken waarvan tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) de zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid wordt gecontroleerd door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Multi media

Aflevering van Kennis voor Klimaat TV waarin  onderzoekers van Wageningen UR en de Radboud Universiteit uitleggen wat het verband is met klimaatverandering en blauwalgen. Het geeft een beeld van hoe Nederland zich voorbereidt op klimaatverandering en daar mooier en veiliger van wordt.

Publications

Brochure van RWS en ministerie van I&M over veilig zwemmen in oppervlaktewater.

Websitepagina van Helpdesk water met verwijzingen naar verschillende publicaties  en documenten als besluiten, regelingen en voorschriften over zwemwaterbeheer.