Publieke gebouwen

Publieke gebouwen

Kwetsbare objecten of publieke gebouwen zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Dit zijn bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, hotels met meer dan 10 bedden of gebouwen met meer dan 25 verdiepingen.

Bij de bestrijding van een ongeval gaat speciale aandacht van de hulpverleningsdiensten uit naar publieke gebouwen.

Bekijk de publieke gebouwen in uw omgeving. Let op, zoom voldoende in, anders ziet u niets.

Laatst bewerkt 5 november 2013

Risico's

De kans dat een grote ramp ook daadwerkelijk plaatsvindt in publieke gebouwen is door voorzorgsmaatregelen buitengewoon klein. Waar een bepaald gevaar ophoudt, is echter niet vooraf aan te geven.

Uitvoering van extern veiligheidsbeleid is van belang om rampen te voorkomen. Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Het daardoor aanwezige risico wordt vooral uitgedrukt in de kans dat iemand overlijdt bij een incident. Bij een incident kunnen er in publieke gebouwen doden vallen. Hoe groter het aantal doden, des te meer maatschappelijke ontwrichting, leed en emoties. Ook in beleid worden alleen normen gesteld aan het aantal doden, maar er zijn ook andere gezondheidseffecten mogelijk, zoals bezorgdheid onder de bevolking over risico's.

laatst bewerkt 4 augustus 2015

Kwetsbare objecten

Kwetsbare objecten staan op de risicokaart, omdat ze extra aandacht verdienen wanneer het misgaat. Kwetsbare objecten worden liever niet in de buurt van risicobronnen gebouwd. Hele hoge gebouwen hebben een bijzonder risico in geval van brand of instorting. Gemeenten hebben bij deze gebouwen extra aandacht voor brandveiligheid, constructie, ligging en bereikbaarheid voor wanneer het misgaat.


Risicocommunicatie

De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in heel Nederland en bij u in de buurt.

De overheid is verplicht om informatie over mogelijke risico's te geven. Er is daarom beschreven wat deze risico's precies zijn, welke gevaren u zou kunnen lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit.

De belangrijkste regeling die van toepassing is voor kwetsbare objecten (publieke gebouwen), is de Regeling provinciale risicokaart. Hier wordt in beschreven welke kwetsbare objecten en risicovolle situaties op de risicokaart moeten worden getoond. De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

laatst bewerkt 17 juli 2015

Ken uw gebouw

Een goed voorbereid mens telt voor twee. Zorg dat u weet waar de nooduitgangen zijn en besef dat u deze in een noodsituatie mogelijk op de tast moet kunnen vinden. Zorg ervoor dat ook anderen weten waar deze plekken zijn. In publieke gebouwen hangen brandblussers, kijk waar deze in uw gebouw te vinden zijn. Gebruik bij brand de trappen en waarschuw anderen.

Ga naar de risicokaart en kijk waar zich kwetsbare gebouwen in uw omgeving bevinden. Bereid u voor op een onveilige situatie door op de website van denkvooruit te kijken. Op deze website staat algemene informatie over wat u moet doen bij noodsituaties zoals een grote brand of instorting van een groot gebouw.

laatst bewerkt 4 augustus 2015

Instrumenten

De Veiligheidseffectrapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico's van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. De rapportage bestaat uit een aantal activiteiten, gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of een eenmalig rapport: de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele ruimtelijke plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project.

Digitaal beleidsinstrument waarmee u een bewuste bestuurlijke verantwoording van het groepsrisico kunt maken. Het instrument ondersteunt specialisten en professionals die zich voorbereiden op de besluitvorming over het vestigen of uitbreiden van risicovolle bedrijven, ruimtelijke ontwikkelingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

supplement op het eerder uitgebrachte document ‘handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico'.

 

In dit supplement wordt ingegaan op:
-verantwoorden als vorm van een ‘goede ruimtelijke ordening'
-de ruimtelijke besluiten waarbij de verantwoordingsplicht van toepassing is.

Deze handreiking van het Ministerie van VROM is bedoeld voor diegenen die te maken krijgen met de verantwoordingsplicht rondom groepsrisico's. Op de website www.groepsrisico.nl vindt u ondersteunende informatie bij de Handreiking, zoals voorbeelden.

Stuit u op knelpunten bij het verankeren van externe veiligheid in ruimtelijke plannen? In de handreiking ‘Naar een veilige bestemming' legt de VNG u via werkstappen uit, hoe u hiermee kunt omgaan. Daarnaast leest u in deze brochure hoe een ‘goede ruimtelijke ordening' kan zorgen voor een balans tussen risicovolle activiteiten en de omgeving. Deze handreiking is bedoeld voor opstellers van bestemmingsplannen.

Deze handreiking is geschreven voor allen die betrokken zijn bij brandweeradvies in het kader van externe veiligheid. In de handreiking vindt u handvatten om het brandweeradvies goed te gebruiken in de verantwoording van het groepsrisico, met aandacht voor een veilige ruimtelijke inrichting. In het 'Good practices'-document werken de schrijvers het stappenplan uit zoals ze dit in de handreiking hebben beschreven. Aan de hand van een voorbeeldcasus leest u inhoudelijk en procesmatig hoe iedere stap uitgevoerd wordt, en met welk resultaat.

Publicaties

supplement op het eerder uitgebrachte document ‘handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico'.

 

In dit supplement wordt ingegaan op:
-verantwoorden als vorm van een ‘goede ruimtelijke ordening'
-de ruimtelijke besluiten waarbij de verantwoordingsplicht van toepassing is.

Deze handreiking van het Ministerie van VROM is bedoeld voor diegenen die te maken krijgen met de verantwoordingsplicht rondom groepsrisico's. Op de website www.groepsrisico.nl vindt u ondersteunende informatie bij de Handreiking, zoals voorbeelden.

Kennisbank met links naar andere bestaande informatiebronnen op het gebied van externe veiligheid. Ook vindt u hier een digitaal overzicht van actuele ontwikkelingen en van de belangrijkste wet- en regelgeving per thema. Daarnaast kunt u op deze website praktijkvoorbeelden lezen. Tot slot vindt u in de kennisbank informatie over diverse kennistafels en over trainingen en opleidingen op het gebied van externe veiligheid.