Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01-01-2018 | 12:19

Foto bij Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


Gezondheidswinst door gezonde leefomgeving

Er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen als mensen gezonder gaan leven en hun werk- en leefomgeving zo gezond mogelijk is.

21-06-2018 | 16:31

Foto bij Gezondheidswinst door gezonde leefomgeving

Dit blijkt uit een nieuwe studie van het RIVM over het aandeel van gedrag, persoonsgebonden factoren, arbeid en milieu aan ziekte en sterfte in Nederland. Dit aandeel ligt tussen de 4% (milieu) en 19% (gedrag). Zorgkosten kunnen - in theorie - enkele miljarden omlaag door hierop in te zetten.

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Deze cijfers komen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Er zijn zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen. Minder mensen roken, maar toch is roken nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Daarna volgt de consumptie van ongezonde voeding. Van de milieufactoren verklaart luchtverontreiniging verreweg het grootste deel van ziekte en sterfte. Daarna volgen blootstelling aan UV-straling en meeroken. Klik op de infographic om deze te vergroten.

Niet alle (gezondheidseffecten van) milieufactoren tellen mee in de berekening. Zo zijn IQ-verlies door lood en slaapverstoring door geluid niet meegenomen. Deze zijn namelijk niet rechtstreeks door te rekenen naar zorgkosten. Als ze wel waren meegenomen, dan zou de milieu-gerelateerde ziektelast zo'n 5% in plaats van 4% zijn geweest. De ziektelast zou nog hoger zijn geweest als bijvoorbeeld geluidhinder en bezorgdheid meetelden.

Kansen

De leefomgeving brengt niet alleen risico's met zich mee maar ook kansen. Denk aan maatregelen die ingrijpen op het bevorderen van beweging, zoals fietsen, lopen en buiten spelen. Groen (parken, bossen) en blauw (water) in de omgeving dragen daaraan bij en stimuleren ook ontspanning en sociale contacten. Meer groen en blauw is ook belangrijk om hittestress door klimaatverandering tegen te gaan. Neem voor meer informatie over de gezonde leefomgeving en de inrichting daarvan een kijkje op Gids Gezonde Leefomgeving.

Vragen en antwoorden

Een aantal relevante vragen en anwoorden:

De milieu-gerelateerde ziektelast is lager dan in 2014 (van 5.7% naar 4%). Hoe kan dat?
Ten eerste is voor elke factor (van gedrag tot arbeid) het aandeel aan de totale ziektelast gedaald door een verandering in de methodiek. De cijfers van 2014 zijn daarom niet te vergelijken met die van 2018. Verder zit de daling vooral in de selectie van milieufactoren en bijbehorende gezondheidseffecten. Als bijvoorbeeld lood en slaapverstoring door geluid wel waren meegenomen, dan zou de milieu-gerelateerde ziektelast zo'n 5% in plaats van 4% zijn geweest (zie berekeningen in het achtergrondrapport).

Er zijn bijna 11.000 sterfgevallen toe te schrijven aan luchtverontreiniging, maar slechts zo'n 7.500 daarvan zijn toe te schrijven aan longkanker, hart- en vaatziekten en luchtweg aandoeningen. Hoe kan dat?
De resultaten zijn gebaseerd op Nederlands onderzoek (DUELS), waarin naast het effect op het totaal aantal sterftegevallen (11.000), ook sterfte aan bovengenoemde drie (clusters van) aandoeningen zijn beschreven (7.500). Er zit hier nog een groot verschil in dat niet kan worden toegeschreven aan longkanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Het is dus nog onbekend aan wat voor aandoeningen deze 3.500 mensen overlijden.

Hoe zit het met hinder door geluid, effecten van hormoonverstorende stoffen, elektromagnetische velden (EMV) en bezorgdheid om milieufactoren?
Deze effecten zijn niet meegenomen doordat ze buiten het kader van de VTV vallen. Zowel in de vorige als de huidige VTV ligt de focus op officiële ziektes en aandoeningen. Andere effecten, zoals slaapverstoring (door geluid), IQ verlies (lood) of hinder (geluid, geur), zijn dus niet meegenomen in de berekeningen. Mensen kunnen hier echter wel last van hebben en deze effecten kunnen uiteindelijk tot ziektes leiden. Anderen hanteren mede daarom alternatieve methodieken om tot ziektelast-schattingen te komen (bijvoorbeeld Grandjean and Bellanger 2017 en WHO 2016). Zie voor meer informatie over deze factoren de themapagina over geluid en het RIVM dossier over straling en hormoonverstorende stoffen.