In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de door de provincie Noord-Holland aangewezen ‘Aardkundig waardevolle gebieden’ aangegeven in geelbruine kleur. Aardkundige waarden zijn kwaliteiten van landschap en natuur, die ons iets vertellen over het ontstaan van de provincie en de krachten die daarbij een rol speelden (wind, water, ijs en getijden). Het beschermen van aardkundige waarden is een van de speerpunten van het provinciale landschaps- en bodembeschermingsbeleid. Aardkundige waarden hebben betrekking op geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen en processen (niet-levende natuur) en vormen ons aardkundig erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn de Gooische Stuwwal, de duinen, de strandwallen en de keileembulten (Texel en Wieringen). De provincie heeft een lijst van 80 gebieden vastgesteld, die (planologische) bescherming krijgen. Zeventien daarvan hebben de status van “Aardkundig Monument”. Aardkundige Monumenten zijn markante voorbeelden van aardkundige waarden.

Relatie met gezondheid

Een aantal aardkundig waardevolle gebieden zijn tevens grondwaterbeschermingsgebied (het Duinmassief en het Gooische stuwwalgebied. Om vervuiling van ons drinkwater te voorkomen, beschermt de provincie de bodem waaruit het grondwater gewonnen wordt: de grondwaterbeschermingsgebieden.

Wat doet de overheid?

Om aantasting te voorkomen, beschermt de provincie de aardkundig waardevolle gebieden. Dit gebeurt door het stellen van regels aan het landgebruik en / of door risicovolle vormen van landgebruik te verbieden. De regels staan in zowel de Provinciale Milieuverordening als de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. De provincie kan wel ontheffing verlenen van het verbod tot aantasting indien naar hun oordeel het aardkundig waardevol gebied (in dit geval aardkundig monument) door de beoogde handeling minimaal zal worden aangetast of als het gaat om een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Meer weten?

Iedereen die in of in de buurt van een aardkundig waardevol gebied verblijft, moet voorzichtig zijn met vervuilende stoffen en alert zijn op goed gebruik van het gebied.

U kunt op de volgende manieren helpen het aardkundig waardevol gebied te behouden:

- Geen onnodig graafwerk dieper dan 1 meter onder maaiveld verrichten;

- Gebruik geen schadelijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, olie e.d., die de bodem kunnen verontreinigen, vroeg of laat komen deze stoffen ook in het grondwater terecht;

- Pas geen gebiedsvreemd materiaal zoals grond van buiten het gebied toe;

- Behandel het gebied met respect.

Meld iedere verontreiniging en / of fysieke aantasting direct online via het Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie over de Noord-Hollandse aardkundige waarden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.