In het kort

Algemeen

De Zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van de Ecologische Hoofstructuur (EHS) zoals vastgelegd in het Natuurgebiedsplan Zeeland. Op de kaart van het natuurgebiedsplan zijn echter alleen de dijken in eigendom van natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven. De kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categorieën.

Wat ziet u?

Alleen binnendijken met een natuurfunctie.

Wat doet de overheid?

De dijken fysiek beschermen door middel van regelgeving en het beheer van de dijken stimuleren door middel van subsidies.

Wat is de waarde?

De bloem- en faunadijken zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland. Bloemdijken hebben een specifieke botanische waarde. Faunadijken zijn specifiek van belang als verbindingszones waarlangs dieren zich van gebied naar gebied kunnen verplaatsen en waardoor overlevingskansen kunnen worden vergroot. De binnendijken zijn van belang voor de instandhouding van de biodiversiteit en zijn verder van recreatieve en ecologische betekenis.

Over de kaart

Herkomst gegevens

Het bestand is opgebouwd uit de hartlijnen van de dijken.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

De kaart is een verfijning van de kaart Dijken in Zeeland 1999 met de binnendijken. Bloemdijken en faunadijken zijn geselecteerd op grond van een inventarisatie door Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Beperkingen van de kaart

De kaart toont alleen de ligging van de dijken, niet de precieze dimensies. Een nauwkeurigere kaart op top 10 basis is in voorbereiding.

Meer weten?

Voor nadere informatie, zie de pagina over Natuurbeheer.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.