In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u drie zones rondom militaire terreinen. In deze zogeheten defensiezones gelden vanwege de veiligheid extra regels voor de ruimtelijke ordening. Op deze militaire terreinen worden bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en explosieven zoals munitie opgeslagen of worden schietoefeningen gedaan. Hoe dichter bij het militaire terrein, hoe strenger de regels. De grootte van de zones is afhankelijk van de gevarenklasse van de munitie, de opgeslagen hoeveelheid, interne veiligheidsmaatregelen en de constructie van het opslagmagazijn.

De A-zone ligt direct rondom de munitieopslag. In deze zone mogen helemaal geen bebouwing, parkeerterreinen en openbare wegen aanwezig zijn. In de B-zone zijn alleen gebouwen toegestaan waar bijna geen mensen komen (zoals opslagloodsen en transformatorhuisjes), wegen met beperkt verkeer en beperkte dagrecreatie. Maar voorzieningen zoals sportvelden, zwembaden, kampeerterreinen en jachthavens zijn weer niet toegestaan. In de C-zone gelden beperkingen voor gebouwen met vlies- of gordijngevelconstructies en gebouwen met zeer grote glasoppervlakten, omdat deze extra  gevoelig zijn voor een explosie. In alle drie zones mogen ook geen activiteiten plaatvinden die op hun beurt een risico vormen voor de munitie-opslag. Denk hierbij aan de opslag van brandbare stoffen.

Relatie met gezondheid

Bij een ongeluk op een defensieterrein kan er een explosie of brand ontstaan. Hierdoor kunnen mensen in de buurt gewond raken en er kunnen giftige stoffen vrij komen. De defensiezones zorgen ervoor dat de gevolgen van een eventueel ongeluk kleiner zijn, omdat er minder mensen in de buurt van het ongeluk zullen zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Binnen de drie defensiezones gelden strenge verboden voor het mogen bouwen van (bepaalde) gebouwen, wegen en bedrijven. Hier moet u zich aan houden. Om minder risico te lopen kan men zich ook beter niet in de zones begeven als daar geen reden voor is.

Gebeurt er een ongeluk? Volg dan de algemene richtlijnen bij een ongeval of brand.

Over de kaart

Deze kaart is samengesteld door de provincies in het kader van de Regeling provinciale Risicokaart. De gegevens op de kaart komen van het bevoegde gezag. In dit geval is het ministerie van IenW bevoegd gezag voor defensieterreinen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.