In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de ecologische toestand van Nederlandse oppervlaktewaterlichamen, zoals deze zijn gerapporteerd aan de Europese Unie in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De beoordeling van de ecologische toestand bestaat uit biologische en fysisch-chemische componenten, de hoeveelheid geloosde verontreinigde stoffen en de hydromorfologie van rivieren en meren. De ecologische kwaliteit wordt bepaald via een one-out-all-out-principe: wanneer één van de componenten een onvoldoende scoort, scoort het hele waterlichaam onvoldoende.

Wat doet de overheid?

De Nederlandse waterbeheerders, dit zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat, nemen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het verminderen van het overschot aan voedingsstoffen in het water, of door het aanleggen van vispassages. De waterbeheerders beschrijven hun plannen elke zes jaar in de stroomgebiedbeheerplannen.

Over de kaart

De kaart is samengesteld door het Informatiehuis Water uit de gegevens die de waterbeheerders hebben aangeleverd in het kader van de Kaderrichtlijn Water(KRW). De kaart bestaat uit de dataset voor oppervlaktewater voor de definitieve versie van de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP2), welke is vastgesteld in december 2015. De stroomgebiedbeheerplannen worden elke zes jaar vastgesteld.

Waterbeheerders rapporteren in de KRW op basis van ‘waterlichamen’. Waterlichamen zijn aaneengesloten oppervlaktewateren van aanzienlijke omvang. Sommige waterlichamen zijn erg groot, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer en het gebied van de Friese meren en tussengelegen kanalen. Niet al het oppervlaktewater in Nederland maakt onderdeel uit van een waterlichaam. Dit ‘overig water’ staat daarom niet op de kaart.

De score op de ecologische waterkwaliteit is opgebouwd uit de scores voor de fysisch-chemische toestand, verontreinigingen, hydromorfologie en biologische toestand. Deze zijn op zichzelf ook weer samengesteld uit afzonderlijke componenten. Daarbij hanteert de KRW het principe one-out-all-out: scoort één van de meetpunten in het waterlichaam op één van de componenten een onvoldoende, dan is de score op ecologische waterkwaliteit van het hele waterlichaam ook onvoldoende.

Meer weten?

Zelf doen

Houd het Nederlandse oppervlaktewater schoon. Neem contact op met uw waterschap of het Meldpunt Water bij vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Meer weten

De Helpdesk Water geeft achtergrondinformatie over onder andere de KRW. Hier zijn ook de stroomgebiedbeheerplannen te vinden.

Handleidingen van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer beschrijven hoe de scores voor de KRW moeten worden berekend.

Onder Meer Weten vindt u meer achtergrondinformatie over waterkwaliteit.

Laatst bewerkt: 11-11-2016

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Informatiehuis Water. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.