In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de routes van de natuurverbindingen, zoals ze door de provincie Noord-Holland zijn vastgesteld. Natuurverbindingen zijn een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Het zijn stroken natuur die natuurgebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen over ´groene wegen´. Dieren krijgen zo meer ruimte om voedsel en soortgenoten te vinden. De verbindingszone kan ter plekke smal of breder zijn.

Relatie met gezondheid
Voor veel Nederlanders is het belangrijk dat er natuur aanwezig is, omdat die rust geeft en recreatiemogelijkheden biedt. De natuurverbindingen zijn vooral van belang om diersoorten de kans te geven zich tussen natuurgebieden heen en weer te verplaatsen. Waar mogelijk combineert de provincie dat wel met recreatieve verbindingen. Lees meer over groen en gezondheid.

Wat doet de overheid?
De provincie is er verantwoordelijk voor om te bepalen waar natuurverbindingen moeten komen. Ze werkt bij de aanleg van natuurverbindingen samen met waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, agrariërs, Nederlandse Spoorwegen, recreatieschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Daarnaast stelt de provincie subsidie beschikbaar. Bij de uitvoering houden partijen rekening met waterberging, cultuurhistorie, landschappelijke waarden en recreatie.

Herkomst kaart en gegevens
De provincie legt in de structuurvisie en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening vast waar natuurgebieden beschermd moet worden en waar nieuwe natuurgebieden worden aangelegd. De ecologische natuurverbindingen maken daar onderdeel van uit. Deze kaart is door de provincie Noord-Holland in 2014 vastgesteld.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Noord-Holland voor de situatie in 2014.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.