Wat ziet u?

U ziet wat de invloed van het milieu is op de gezondheid in de provincie Utrecht. De kaarten zijn gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode. De verschillende kleuren maken duidelijk hoe groot de nadelige effecten op de gezondheid kunnen zijn door luchtverontreiniging, geluid, (on)veiligheid, geur en straling.

De geschatte gezondheidseffecten varieren van groen (‘goed’, GES-score 1), tot geeloranje (matig, score 5) en roodpaars (ruim onvoldoende, score 7). De provincie heeft ook kaarten per milieufactor, zoals lucht en geluid van verschillende bronnen. De provincie gebruikt de kaarten om beleidsmaatregelen te onderbouwen.

Gezondheid

Door luchtvervuiling kunnen mensen astmaklachten krijgen of eerder doodgaan. Omgevingsgeluid kan slecht zijn voor de nachtrust en hart- en vaatziekten veroorzaken of verergeren. Bij veiligheid gaat het om gezondheidsrisico’s door opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij geur gaat het om overlast door industrie en veehouderijen. Bij straling gaat het om wettelijke zones rond hoogspanningslijnen. Deze kaart laat de invloed van deze verschillende milieufactoren tezamen zien. U ziet de kleur van de factor die in dat gebied het hoogst scoort en dus de grootste invloed heeft op de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen?

Met gezondheidsklachten als gevolg van het milieu kunt u terecht bij uw huisarts. U kunt ook uw GGD bellen of de milieuklachtenlijn: (0800) 022 55 10. U kunt zelf luchtverontreiniging en geluid of de effecten daarvan beperken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer of voor een fietsroute langs minder vervuilde gebieden. Meedenken over provinciaal beleid in de provincie Utrecht? Neem dan contact op met gezondeleefomgeving@provincie-utrecht.nl

Over de kaart


Gebruikte gegevens

De kaart is gemaakt op basis van gegevens over de afzonderlijke milieufactoren, zoals lucht en geluid. Op de website van de Provincie kunt u de onderliggende kaarten bekijken. De kaart is in 2018 vernieuwd.

Berekeningen

Deze kaart is gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode. Deze screeningsmethode maakt duidelijk waar bijvoorbeeld beter geen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Ook voor plannen voor gevoelige bestemmingen (scholen, ziekenhuizen en dergelijk) gebruikt de provincie deze kaart. Planvarianten kunnen dan vergeleken worden, zodat duidelijk wordt welk plan het beste uitpakt voor de gezondheid. Op onze Meer Weten pagina leest u meer over deze methode. Er is ook een handleiding beschikbaar.

Beperkingen

Let op: in deze kaart met alle contouren is de luchtkwaliteit niet overal weergegeven. De luchtkwaliteit is in grote delen van de provincie verhoogd, waardoor de plaatselijke verschillen niet meer onderscheidend zijn. Alleen de gebieden in de hogere GES-klassen van luchtkwaliteit zijn in beeld gebracht. (NO2 is weergegeven vanaf 20 ug/m3, PM 2,5 boven 12 ug/m3 en PM10 boven 20 ug/m3). Op de losse kaart van de luchtkwaliteit is wel het complete beeld opgenomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Utrecht. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.