Atlas: standaard onderscheidend? 

Joost Bakker, Cindy Vros en Arno de Bruijn / RIVM
 
De atlassen gaan op de schop. Als voorloper op het gebied van het presenteren van (geo)informatie over gezondheid bevatten de Atlassen veel maatwerk. Tegenwoordig zijn er echter standaardpakketen beschikbaar met functionaliteiten die nog niet in Atlas zitten. Er ontbreken echter ook functionaliteiten, waarvoor al dan niet een workaround beschikbaar is. Daarom kijken we naar de mogelijkheid een atlas te maken met standaardproducten.

In deze interactieve workshop nemen we u mee in onze zoektocht. Waarom willen we dit en wat betekent dit voor u? Wat zijn volgens u belangrijke aandachtspunten? Wij horen graag van u waarvoor u de Atlassen gebruikt en welke verbetermogelijkheden u ziet.


Zaal: Forum
 

Luchtkwaliteit - Samen meten en open data

Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
De Atlas Leefomgeving presenteert gegevens over de luchtkwaliteit. Met behulp van modelberekeningen en metingen maakt het RIVM gebiedsdekkende kaarten. Het RIVM en regionale meetnetten voeren de metingen uit (zie www.luchtmeetnet.nl). In dit meetnet voldoen meetinstrumenten aan strenge Europese eisen. Er gaat de nodige tijd overheen voordat gevalideerde uurgemiddelde meetgegevens downloadbaar beschikbaar komen op de website www.luchtmeetnet.nl. Ongevalideerde gegevens (real time uurgemiddelden) zijn uitsluitend via www.luchtmeetnet.nl te bekijken en niet te downloaden. Er is echter veel belangstelling voor deze data, niet alleen bij het RIVM zelf voor toepassing in modellen, maar ook bij burgers en bedrijven.

Door technologische ontwikkeling op gebied van goedkope sensoren en ICT komt het doen van metingen ook binnen bereik van anderen. Burgers gaan steeds vaker zelf de luchtkwaliteit meten, steden en regio's zetten in op sensornetwerken. We willen graag gebruik maken van al die extra meetgegevens en mensen ondersteunen als ze zelf willen meten. Daarom doen we onderzoek naar de werking en toepassing van goedkope sensoren. Via het dataportaal samenmeten.rivm.nl kunnen mensen nu al hun meetwaarden delen. Het is een experimentele omgeving, de kwaliteit van de sensorgegevens is niet altijd bekend. In de huidige fase geven sensoren op zijn best een indicatie van de luchtkwaliteit. De data op het dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar.

We gaan zowel voor de meetwaarden van www.luchtmeetnet.nl als de experimentele sensordata de open data policy van de overheid volgen. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn, of zoals in het geval van de goedkope sensoren, experimenteel? Daarover gaan we in deze sessie graag een interactieve discussie met u aan. Dat doen we na een korte inleiding op luchtmeetnet.nl en samenmeten.rivm.nl.


Zaal: Caberet E 1.04
 

De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving

Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
Hoe richt je de leefomgeving zo in dat mensen gezonder gaan leven? Hoe zorg je ervoor dat de bewoners gestimuleerd worden om vaker te fietsen en te lopen? Hoe creëer je kansen voor ontmoeting in de buurt? Hoe richt je groene plaatsen zo in dat ze uitnodigen tot sporten en spelen? We zoomen in op de GO! methode die voor Utrechtse wijken is ontwikkeld om door veranderingen in de leefomgeving de gezondheid van de bewoners te bevorderen. De methode brengt met beschikbare data en focusgesprekken met bewoners eerst de kansrijke thema's in beeld per wijk en koppelt die daarna aan combinaties van effectieve leefomgevingsmaatregelen. De leefomgeving wordt integraal benaderd vanuit de domeinen milieu (lucht en geluid), fysieke inrichting (mobiliteit, groen) en sociale samenhang (eenzaamheid, veiligheid). De GO! methode is ontwikkeld door het RIVM voor gemeente die samen met lokale en regionale partners en burgers op wijk- of dorpsniveau aan een gezondere leefomgeving willen werken.

Zaal: Caberet E 1.05

 

Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland

Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
Het PBL werkt aan het automatiseren van de landsdekkende berekening van verschillende ruimtelijke dichtheden, zoals FSI en GSI,  op verschillende schaalniveaus, zoals bouwblok en buurt. De uitkomsten kunnen worden toegepast voor empirisch onderzoek, morfologisch onderzoek, in capaciteitsbepaling voor gebiedsontwikkelingen en als referentiemateriaal voor toekomstige planvorming. In een interactieve workshop laten Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse van het PBL zien wat er mogelijk is met deze data en hoe de data kan worden geraadpleegd.

Zaal: Cabaret E 1.06

 

Energie en klimaat

Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
De Klimaatmonitor is het portaal waarmee de Rijksoverheid lokale en regionale partijen als gemeenten, provincies, energiecoöperaties en dergelijke voorziet van relevante informatie over:
  • Lokaal energiegebruik (gas, elektriciteit, voertuigbrandstoffen);
  • De CO2-uitstoot die het gebruik van die energiedragers met zich meebrengt;
  • De lokale opwek van hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa, bodemenergie).
  • Een scala aan onderliggende indicatoren zoals vermogen van windturbines en zonnepanelen, aantallen elektrische voertuigen en laadpalen, energielabels van woningen en bedrijven enz.
Met deze gegevens kunnen deze partijen van jaar op jaar volgen hoe de energietransitie in hun gebied verloopt, hoe groot de resterende opgave is, op welke plekken en in welke sectoren, branches of woningtypes het verbruik hoog, laag, stijgend of dalend is.

De Klimaatmonitor wordt o.a. gebruikt door het Gelders Energieakkoord, alle provincies, honderden gemeenten, VNG, de Regionale Energiestrategieën, de aanpak Aardgasvrije wijken en HIER Opgewekt.

In de workshop wordt een beeld gegeven van de data en de functionaliteiten en is er gelegenheid om in interactie met de deelnemers nader in te gaan op hun gebied, branche of interesse.

Zaal: Cabaret E 1.07

 

Gender en e-waste / De reis van plastics en hoe dat ons leven beïnvloedt

Chantal van de Bossche (Gender en e-waste) en Manon Zwart (De reis van plastics en hoe dat ons leven beïnvloedt)   
 
Tijdens deze workshop duiken we dieper in de materie plastic. Plastic is overal en we kunnen niet meer zonder. Het heeft ons leven veel eenvoudiger gemaakt. Het zorgt dat we voedsel langer kunnen bewaren en dat verpakkingen lichter zijn. Inmiddels komen ook de neven-effecten van de onvolprezen eigenschappen van plastic aan het licht, zoals micro-plastics, de aanwezigheid van weekmakers in kinderspeelgoed en de schadelijke gezondheidseffecten van het plastic afval. Tijdens deze workshop gaan we op reis met plastic en geven we meer inzicht in hoe plastic ons leven beïnvloedt en hoe we slimmer, gezonder en vooral zuiniger om kunnen gaan met dit materiaal.

Zaal: Caberet E 1.08