Pollutant Release and Transfer Register

Emissie

Menselijke activiteit beïnvloedt de leefomgeving. Bedrijven maken producten waarbij stoffen vrijkomen die een nadelig effect hebben op mens en natuur. Auto's bijvoorbeeld vervuilen de lucht. Dit noemen we emissie. Emissies komen voor naar lucht, water en bodem. Hoeveel wordt er uitgestoten naar de lucht in Nederland? En hoe groot is de belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel dragen verkeer en vervoer en bijvoorbeeld de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd? De Atlas biedt kaarten aan over stikstof, stikstofoxide, koperverbindingen, ammoniak, methaan, distikstofoxide, koolstofdioxide, zwaveloxiden, Niet-methaan VOS, fijnstof, fosfor, zink en kwik. Daarbij gaat het over emissies naar lucht, oppervlaktewater en bodem. Dit is maar een heel klein deel van de gegevens waarover Emissieregistratie beschikt. Voor verdieping verwijzen wij door naar: Emissieregistratie.nl

Emissie versus Concentraties

Maar hoe bepaal je de uitstoot? Met meetinstrumenten meet je de concentratie van een stof in de lucht, denk aan een hoeveelheid per volume [g / m3]. Maar de concentratie kun je niet overal in Nederland meten. En ze varieert sterk in de tijd door de wisselende weersomstandigheden, waait naar het buitenland of is juist afkomstig uit het buitenland. Per bron, bijvoorbeeld verkeer, valt wel te meten hoeveel een auto per gereden kilometer aan stoffen uitstoot, de zogenaamde emissiefactor. Het aantal auto's in Nederland, waar ze rijden en hoeveel brandstof er wordt verkocht is ook bekend. Deze gegevens samen worden gebruikt om via een model een totale schatting van emissies te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistieken van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), verschillende basisregistraties en de kennis van emissie-experts binnen de Nederlandse Emissieregistratie.

Emissieregistratie

Emissieregistratie is een breed samenwerkingsverband onder leiding van het RIVM. Het brengt jaarlijks de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem in kaart. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid, onder andere de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water. Ook vormt het de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto) en emissieplafonds voor luchtverontreiniging (NEC). De gegevens worden gecontroleerd en geregistreerd in de database van de Emissieregistratie. Deze bevat voor een reeks van jaren de emissies van bedrijven (op basis van onder andere Milieujaarverslagen) en van de overige bronnen, de zogenaamde diffuse bronnen (bijvoorbeeld verkeer, consumenten en landbouw). En informatie over waar deze emissies plaatsvinden.

Onzekerheden

Voor het gebruik van de gegevens uit de Emissieregistratie, bijvoorbeeld in onderzoek, of in beleidsevaluaties, is het van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van de emissiegegevens. Door de wijze waarop de emissiegegevens tot stand komen zijn er veel bronnen voor onnauwkeurigheid en/of onzekerheden. Factoren van invloed op de kwaliteit van de emissiecijfers zijn onder andere:

 • de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de metingen (van emissies of emissiefactoren);
 • de toepasbaarheid van gehanteerde meetmethoden;
 • de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de dataverzameling (basisgegevens/activiteitendata);
 • de mate van controle op fouten (bij conversies, in datastromen);
 • de volledigheid van de emissieberekeningen (zijn alle bronnen bekend);
 • de consistentie van de emissieberekeningen (worden emissies uit vergelijkbare processen op consistente wijze berekend).

 

Afhankelijk van de stof varieert de onzekerheid in de emissietotalen van Nederland. Voor koolstofdioxide (CO2) bijvoorbeeld ligt de onzekerheid in de ordegrootte van enkele procenten. Deze emissie komt voort uit het gebruik van brandstof en is dan ook relatief eenvoudig te berekenen uit het energiegebruik. Voor stikstofoxiden (NOx) waar de emissies veel meer bepaald worden door de gebruikte techniek, zijn de onzekerheden op nationaal niveau aanzienlijk groter. Van de 350 stoffen in de Emissieregistratie verschilt de relevantie voor het beleid, waardoor ook de onderzoeksinspanning varieert. Voor minder beleidsrelevante stoffen kan de onzekerheid over de landelijke uitstoot gemakkelijk vele tientallen procenten bedragen. En voor emissies op de kaart nemen de onzekerheid nog verder toe.  

Om de gewenste kwaliteit van de emissiecijfers te garanderen zijn in het proces van de emissieregistratie een aantal controlestappen ingebouwd. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de trendanalyse. De berekende emissiecijfers worden dan vergeleken met de cijfers die in het voorgaande jaar zijn berekend. Een andere vorm van verificatie van de emissiecijfers is de vergelijking van de emissies/emissietrend met andere gegevens. Voorbeelden hiervan zijn de vergelijking met de gemeten concentraties in het water of in de lucht, of de vergelijking met de energie- of productiestatistieken in een bepaalde sector. Jaarlijks vinden er meerdere internationale reviews plaats op de cijfers in de Emissieregistratie, zoals voor de Kyoto broeikasgassen. Resultaten van deze controles kunnen leiden tot bijstelling van de emissieberekeningen of tot een verbetering van de berekeningsmethoden.

Laatst bewerkt: 12 januari 2018

Contribution to reports

The Netherlands Pollutant Release and Transfer Register [Emissieregistratie] draws up national and international reports annually or contributes to other reports which are based on its data. The organisation also fulfils a public role within the framework of the Århus / PRTR obligation.

International reports

 • Common reporting format (CRF) Provision based on the regulations in the Convention on Climate Change/ Kyoto Protocol and the EU Monitoring Mechanism regulation.
 • National Inventory Report (NIR) Provision based on the regulations in the Convention on Climate Change/ Kyoto Protocol and the EU Monitoring Mechanism regulation.
 • NEC – and NFR reports based on: EU/NEC directive, or UNECE/LRTAP Convention respectively.
 • Informative Inventory Report (IIR) within the framework of UN-ECE LRTAP.
 • IPPC /E-PRTR
 • IED Report, large heating systems

(Inter)national water reports

 • Contributions to the river basin management plans on behalf of the Water Framework Directive for the water boards and Rijkswaterstaat;
 • Contributions to future reports on behalf of the Marine Strategy Framework Directive;
 • Contribution to international reports for OSPAR (several documents, including via River Input and Discharges);
 • Provision of emission data for national water reports, including the Water Balance project;
 • Contribution to international State of the Environment report (European Environment Agency);
 • Contributions to source documents on emissions on behalf of the implementation of the National Waters Management Plan;
 • ER contributes to programmatic coordination between contribution by NL in relation to the Urban Waste Water directive and E-PRTR.
 • Emission data from the ER is used to feed the model instruments Water Framework Directive explorer [KRW-verkenner], and the Scremotox North Sea models [Noordzeemodellen Scremotox] (toxic substances) and GEM (nutrients).

National obligations/reports

 • PBL statutory products: contribution to the Environmental Data Compendium, digital balance sheet and the Balance of the Living Environment.
 • The ER supplies regionalised emissions for the Large-scale Concentration Maps of the Netherlands and Large-scale Deposition Maps of the Netherlands (GCN/GDN).
 • The ER supplies regionalised emissions for processing in AERIUS as much as possible in the original arrangement of point sources, lines (road and waterway sections) and grid. (PAS)
 • eMJV / Emissions Report
 • The CBS uses ER data for a number of (obligatory) publications/reports
 • The public function of the Netherlands Pollutant Release and Transfer Register [Emissieregistratie]
 • The ER website publishes an updated dataset once every year;
 • The set of definitive figures for 1990-2015; the regionalised definitive figures for 1990-2015;
 • An overview table of the ETS/non-ETS emissions (within the framework of the EU-ESD) is published on the ER website;
 • The front desk of the Netherlands Pollutant Release and Transfer Register (Emissieregistratie@rivml.nl) answers queries.
   

edited February 22th 2018

The data from the Netherlands Pollutant Release and Transfer Register [Emissieregistratie] are collected in order to make the database as complete as possible, to comply with international standards and, where possible, based on data from the basic registrations. These data can also be combined with our own 'more detailed' data or to feed and further refine a model of our own area (water board/sub-basin). It is also possible to compare your municipality with other municipalities, or your provinces with other provinces.

Examples

The river basin management plans drawn up by the water boards are generally fed with emission data from the Netherlands Pollutant Release and Transfer Register. This is combined with the water boards' own data.

The state of Overijssel shows, in an annual report, how the province of Overijssel is doing compared to other provinces. Here the emission figures from the Netherlands Pollutant Release and Transfer Register are combined with other provinces or indices.

edited February 22th 2018