Thema bodem in de vernieuwing

Het thema bodem gaat in de revisie. Daarvoor is een actieve groep van professionals samengesteld. Deze groep gaat het thema nieuwe invulling en een actualiseringsslag geven. Tijdens het eerste overleg, midden oktober, werden actuele en nieuwe onderwerpen aangedragen. De werkgroep gaf aan dat er behoefte is om beter en sneller inzicht in veel bodemonderwerpen te krijgen. Iets waar de Atlas aan kan bijdragen.

Het eerste overleg van deze themagroep bodem startte met een kennismaking van de deelnemers. Atlas-collega Liesbet Dirven vroeg op welke bodem men geboren was. Dit leverde een variatie aan bodemtypen en fraaie verhalen op. Die kwam overeen met de variatie en achtergrond van het gezelschap dat zich op het thema bodem gaat storten.

Bodem en welzijn

Het streven is om de thema's in de Atlas te relateren aan gezondheid in algemene zin. Binnen het thema bodem wil men dit met de term ‘welzijn' aanduiden. Veel aspecten van de leefomgeving (verontreiniging, moestuinen, verkoeling) hebben immers een directe of indirecte invloed op het ‘welbevinden' en werken door in de actuele gezondheid van bevolkingsgroepen.

Verzamelen van actuele en nieuwe onderwerpen

De deelnemers werd gevraagd om drie voor hen belangrijke bodemonderwerpen op papier te zetten. Deze onderwerpen werden één voor één besproken met de groep. Het idee is: iedereen kan onderwerpen agenderen, de groep beslist of dit in de Atlas past of zou moeten. Voor nieuwe onderwerpen werd een contactpersoon uit de groep gevraagd, of een deskundige die het onderwerp gestalte gaat geven. Dit kan gebeuren door het aanleveren van een tekst en/of het meelezen en becommentariëren van nieuwe bijdragen.

Nieuwe onderwerpen in het thema bodem

De Atlas behandelt nu alleen bodemverontreiniging en het effect op de gezondheid hiervan. Dit zal aangevuld worden met de onderwerpen:

  • Klimaatverandering; waarin zaken als wateroverlast en hittestress, besproken worden.
  • Tuinieren en moestuinieren: waarin men antwoorden vindt op wat een gezonde bodem  is en hoe de bodem gezond gehouden/gemaakt kan worden. Ook kun je hier terecht voor antwoorden over bodemkwaliteit of informatie over de mogelijkheden om grondwater op te pompen voor besproeiing.
  • Wat kom ik tegen in de ondergrond (ondergronds ruimtegebruik)? Deze vraag zal in dit onderdeel behandeld worden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over tanks onder woningen, kabels en leidingen in percelen, funderingen, archeologie en kelders.


"Ik wil ..."

De themagroep bodem zou graag zien dat de Atlas meer een vraaggestuurde benadering gaat volgen. Dit om aan te kunnen sluiten op de informatiebehoefte die bij de gebruikers leeft en bij de actualiteit. In de vorm van "ik wil ..." zou er een interessante ingang voor websitebezoekers moeten komen. De bezoeker ‘wil' namelijk vaak iets, of heeft een probleem of vraag, waardoor hij of zij bij onze website aanklopt. Het zou mooi zijn als de Atlas ‘meer van iedereen wordt', en de gebruiker actief deelneemt in de keuze van de onderwerpen in de atlas. De Themagroep bodem gaat daar aan bijdragen. Heeft u ook ideeën of onderwerpen die niet mogen missen in dit thema? Mail ons dan op: atlasleefomgeving@rivm.nl