In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van bedrijven en industrie.

Gezondheid

Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis, wrevel, ontstemming of onbehagen. Er is dan sprake van geluidhinder. Hinder en minder goed slapen zijn de meest voorkomende gezondheidsklachten. Als het langdurig erg lawaaiig is, kan lawaai ook leiden tot hart- en vaatziekten. Mensen die geluidgevoelig zijn en/of behoefte aan rust hebben, hebben het meest last van lawaai.

Wat doet de overheid?

In de Wet geluidhinder staan regels voor industrielawaai. Bijvoorbeeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Voor bedrijven op andere plekken staan in het activiteitenbesluit regels over geluid.

Herkomst kaart en gegevens

De kaart is gemaakt door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de situatie in de periode 2008-2010. De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Monitor Volksgezondheid van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en in Nederland. Dit vragenlijstonderzoek onder 19 tot 65 jarigen wordt elke 4 jaar herhaald om de gezondheid op lokaal niveau te meten.

(laatst bewerkt 1-6-2015)

Over de kaart

Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Hiervoor is het nodig om die gegevens regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken. De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid maakt dat mogelijk. In de Monitor Gezondheid verzamelen GGD’en en thuiszorgorganisaties op vergelijkbare wijze de gezondheidsinformatie. Gemeenten, provincies en rijk kunnen zo een beeld krijgen of het gevoerde beleid zijn vruchten afwerpt. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als basis voor nieuwe beleidsplannen en bij het vaststellen van prioriteiten.

In de periode 2008-2010 was de invloed van de leefomgeving op de gezondheid onderdeel van Monitor voor volwassenen van 19 tot 65 jaar. Dit maakt het mogelijk om een landelijk beeld te geven van de hinder door verschillende geluidbronnen in de leefomgeving.

Door wie

De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, GGD Nederland, en de GGD’en in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt over het gebruik van de verzamelde gegevens voor het uitvoeren van lokale en nationale surveillancetaken.

Wanneer is iemand gehinderd

Aan de deelnemers van de Monitor Gezondheid is gevraagd om met een getal van 0 tot 10 aan te geven in welke mate geluid van een aantal bronnen hen in de afgelopen 12 maanden hinderde, stoorde of ergerde wanneer zij thuis waren. Deelnemers die een geluidbron hoog scoorden worden aangemerkt als ernstig gehinderd. Hieruit is met een statistisch model en rekening houdend met de opzet van het onderzoek een schatting gemaakt van het percentage ernstig gehinderden per gemeente.

(laatst bewerkt 1-6-2015)

Meer weten?

Last van lawaai?
In de dagelijkse bezigheden kunnen mensen proberen gezonde keuzes te maken. Probeer lawaai zoveel mogelijk te dempen:

  • hou ramen en deuren aan de lawaaikant dicht, open ze aan de rustige kant van uw huis
  • slaap aan de rustige kant van het huis
  • zet muziek en koptelefoons niet te hard (dat levert op den duur gehoorbeschadiging)
  • maak zelf geen onnodig lawaai: denk aan buren en anderen
  • woningisolatie houdt geluid van buiten tegen, vooral gevelisolatie en dubbel glas
  • koop stille banden en rij rustig
  • koop een stille scooter of brommer en voer hem niet op
  • toch last van lawaai? Kom in actie: ga in gesprek met de veroorzaker van het lawaai of dien een klacht in bij de verantwoordelijke instanties of neem contact op met uw GGD

Welke regels gelden er?
Geluid wordt wettelijk geregeld in de Wet geluidhinder (weg- en railverkeer, grote bedrijven), de Luchtvaartwet (vliegverkeer) en de Wet milieubeheer (alle andere vormen van bedrijvigheid). Meer informatie over wet en regelgeving kunt u vinden op de website Geluidsoverlast van de Rijksoverheid en bij Kenniscentrum InfoMIL.

(laatst bewerkt 1-6-2015)

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.