Hier kunt u informatie vinden over reeds gepasseerde evenementen die gerelateerd zijn aan gezondheid of leefomgeving en waarbij de Atlas Leefomgeving een rol speelde.

Agenda archief 2017

« Terug

02/16 Rondetafelgesprekken Erfgoed en Ruimte

Op donderdag 16 februari 2017 vonden rondetafelgesprekken Erfgoed en Ruimte plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Drie thema’s waren geagendeerd: klimaatbestendige stad en erfgoed, landelijkgebied en erfgoed, stad in krimpgebieden. Deelnemers waren divers: GGD, adviseurs van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries, Ingenieursbureaus, landschapsarchitecten en inhoudelijke experts. Ook waren programmamanager Erfgoed en Ruimte, programmaleider en accounthouder van Water, erfgoed en ruimte aanwezig.

Het doel was om te achterhalen hoe erfgoed nog meer kan bijdragen aan een betekenisvolle omgeving, om in te leven en werken. Vragen die men beantwoord wilde hebben waren: Hoe kan cultuur meegenomen worden in vraagstukken rond ruimtelijke ordening. Welke tools zijn nodig om erfgoed in stand te houden, in te passen en te transformeren. Weten wat kan, draagvlak en inspiratie zijn hiervoor de keywords. Binnen het programma Water en erfgoed is water in de stad met de opgaven waterberging en hittestress één van de thema’s waar RCE de komende jaren op willen inzetten. Klimaatverandering heeft een impact op de leefomstandigheden in de stad. Hoe kunnen oplossingen van toen nu bijdragen aan de nieuwe opgaven door bijvoorbeeld historische structuren, verhalen, kaarten en elementen op een nieuwe manier in te zetten. Op die manier zou cultuurhistorie op een aantal plaatsen in stand gehouden kunnen worden en op andere plekken kunnen historische water- en groenstructuren, machines, waterkeringen buizenstelsels etc juist opnieuw worden ingezet bij de realisatie van een klimaatbestendige stad, waardoor een aantrekkelijker leefomgeving ontstaat.

De workshop van het thema Klimaatbestendige stad en erfgoed

Deze workshop begon met een aantal inleidende presentaties waar voorbeelden van het inpassen van cultureel erfgoed (CE) bij het klimaat adaptief maken van de stad uitgelicht werden.Zo is van verhalen van oude bewoners van de stad, archiefmateriaal en(resten van) oude machines (watermolens) veel te leren over waarom de stad ooit op een bepaalde manier gebouwd is en functioneerde. Een voorbeeld hiervan is het Amsterdamse grachtenstelsel dat ooit als afwateringssysteem van de hele veenpolder, hemelwater en huiswater maar ook waterberging, stadsverdediging, verkeersweg, bluswater, stadsgezicht en vuilstort fungeerde. De grachten van Amsterdam werden zo nu en dan ontsmet door het openzetten van de buitensluizen. Zo kon IJwater worden ingelaten om het grachtenwater in beweging te brengen. Hierdoor werd de waterkwaliteit verbeterd.

Workshop deel twee

Tijdens het tweede workshopdeel werden de voorbeelden van Zwolle en Deventer gepresenteerd en besproken. In de stad Zwolle is op de plekken waar vroeger waterlopen liepen, en die nu gedempt zijn, wateroverlast. Dit kwam naar boven door het stapelen van kaarten. Heel oud kaartmateriaal van de stad is vergeleken met de actuele hittekaart en de wateroverlastkaar van Zwolle. Projectideeën konden worden ingediend (op bierfiltjes) en zijn verzameld door RCE. Nieuwe voorstellen moeten voor 1 mei binnen zijn bij de RCE.

Vervolg op deze bijeenkomst

Het vervolg op deze bijeenkomst, in 2017 en 2018, is om cultuurhistorie mee te laten lopen in bestaande projecten, verbindingen leggen m.b.v. livinglabs, aansluiten bij projecten zoals die al gaande zijn in Zwolle en Deventer. Bekendheid geven aan de mogelijkheden die cultureel erfgoed heeft binnen projecten, kennis ontsluiten, etcetera.

Deze rondetafelgesprekken van 16 februari zijn georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


../common/calendar Startdatum: 16-2-17