In het kort

Wat ziet u:

Deze kaart toont de gemiddelde concentratie per buurt voor fijn stof (PM10). De gezondheidseffecten zijn berekend in opdracht van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Midden op basis van gegevens van 2015.

Gezondheid

Fijn stof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten (hoesten, benauwdheid, verminderde longfunctie, hart- en vaataandoeningen) en zelfs tot vroegtijdige sterfte. Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten behoren tot de gevoeligste groepen. Met name de allerkleinste stofdeeltjes zijn schadelijk. Lees meer over Fijn stof en gezondheid.

Wat doet de Overheid
Als de jaarlijks gemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt overschreden moet de gemeente, de provincie of het Rijk maatregelen nemen om de fijn stof-niveaus te verlagen. Voorbeelden zijn het verbeteren van de doorstroming op wegen, invoeren van schonere brandstoffen en instellen van milieuzones.

Over de kaart

De gegevens zijn afkomstig uit de monitoringstoolronde 2015 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met behulp van de NSL-rekentool is de gemiddelde concentratie PM10 per buurt berekend.

De verschillen in concentraties tussen verschillende buurten in Gelderland zijn groot, en daarmee ook de effecten op de gezondheid. De gemiddelde luchtkwaliteit in Gelderland is vergelijkbaar met de gemiddelde luchtkwaliteit in Nederland. De luchtkwaliteit in de Randstad is echter slechter dan op de slechtste plekken in Gelderland. De luchtkwaliteit in het noorden van Nederland is daarentegen wat beter dan op de beste plekken in Gelderland, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Meer weten?

Meer weten over fijn stof (PM10) vind je in deze Atlas.

Een kaart met de gemiddelde concentratie PM10, NO2, PM2,5 en roet  kunt u ook vinden op de Website provincie Gelderland: Luchtkwaliteit per buurt

De uitkomsten van dat onderzoek kunt u vinden in het volledige GGD rapport 'Naar een gezonde lucht in Gelderland'.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.