In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart de geluidbelasting door het wegverkeer op de provinciale wegen in Gelderland op de door u gekozen locatie. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. De kaart geeft de situatie in 2016 weer. Het kan zijn dat er op uw locatie meer geluidgegevens beschikbaar zijn voor wegverkeer. Vink daarom ook eens de andere geluidkaarten aan.

Wat doet de provincie Gelderland?
Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt en het isoleren van woningen wil de provincie Gelderland de geluidhinder beheersen of verminderen.

Melden geluidshinder en -overlast
Bij het wonen in de buurt van een drukke verkeersweg of industriegebied kan geluidshinder voorkomen. Op de geluidsbarometer (jpg 500 kB) kunt u zien hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken. Meld overlast bij de provincie Gelderland.

Over de kaart

De kaart is gebaseerd op gegevens over het wegverkeer, zoals o.a. het soort verkeer (personenauto’s of vrachtwagens), de verkeersintensiteit (het aantal voertuigen per etmaal), de maximumsnelheid, het type asfalt en aanwezigheid van geluidsschermen of -wallen. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EUEuropese unie richtlijn omgevingslawaai.

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het programma Geomilieu. Deze wordt berekend in Lden. Dit is de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal, met een toeslag van 5 resp. 10 dB voor de avond en de nacht. De geluidsbelasting wordt weergegeven met contouren. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier werkelijke geluidsbelastingen, er is geen aftek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder).

Lees meer over hoe de geluidsberekeningen zijn uitgevoerd.

Het verschil tussen berekenen en meten
Voor de kaart zijn geen metingen, maar geluidberekeningen gebruikt. Geluidmetingen geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt. Metingen worden sterk beïnvloed door bronnen in de directe omgeving. Als dicht bij het meetpunt een ventilator bromt of het waait hard, worden deze geluiden gemeten en zijn ze niet te onderscheiden van het geluid van een weg. Het is dan ook lastig om de locatie van een meetpunt representatief te kiezen. Met modelberekeningen kan informatie verkregen worden over de geluidbelastingen in een veel groter gebied. Aan de rekenmodellen liggen wel geluidmetingen ten grondslag.

Meer weten?

Kijk hier voor meer achtergrondinformatie over geluidshinder in het algemeen

Klik hier voor de webmap van de provincie Gelderland

Klik hier om het Actieplan Geluid 2018-2022 van de provincie Gelderland te bekijken.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.