In het kort

Wat ziet u?

Op deze gezondheidskaart ziet u in welke wijken het geluid afkomstig van de rijkswegen (situatie 2012) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaart laat de situatie per etmaal (24 uur) zien. Deze kaarten zijn gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode.

De gezondheidskwaliteit gerelateerd aan de hoeveelheid geluid veroorzaakt door het verkeer is op de kaart te zien in verschillende kleuren. De scheidingen tussen de verschillende kleuren komen overeen met de geluidcontouren van de gemiddelde geluidbelasting per etmaal (Lden). U kunt tot op wijkniveau de geluidcontouren bekijken. De geluidbelasting per afzonderlijke woning is niet berekend.

De kaart laat alleen de gezondheidskwaliteit zien als gevolg van het geluid van de wegen die Rijkswaterstaat beheert. Als uw woning niet binnen een kleur valt, is het geluid van de rijksweg bij uw huis minder dan 55 decibel gemiddeld over de hele dag. Dit komt waarschijnlijk door een grote afstand tot de weg en/of door afscherming door gebouwen of geluidsschermen.

Gezondheid

Te veel geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Dit kan weer aanleiding geven tot hoge bloeddruk en verhoogde kans op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen. Daarnaast heeft lawaai een negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen.

Wat doet de overheid?

De GES-kaarten laten zien waar geluid de leefomgevingskwaliteit beïnvloedt en de geluidknelpunten liggen. Hierdoor kan de kaart helpen bij het maken van afwegingen bij ruimtelijke planvorming. Bijvoorbeeld bij de locatiekeuze voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, ziekenhuizen). Ook kan de kaart helpen bij het plannen van geluidreducerende maatregelen.

Deze kaarten zijn een hulpmiddel voor het monitoren van uitgevoerde maatregelen die de geluidbelasting verminderen.

Over de kaart

Herkomst gegevens

De basis voor deze kaart is de geluidbelastingkaart van Rijkswaterstaat die is opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De Europese Richtlijn omgevingslawaai verplicht lidstaten om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten vast te stellen van de geluidsituatie langs druk bereden wegen. De  kaart is gemaakt in  2015 en laat de situatie zien van 2012. Een nieuwe kaart wordt naar verwachting uitgegeven in 2018.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Deze kaart is gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode. Deze methode geeft een score (van 0 t/m 8) aan de milieugezondheidskwaliteit. Op de kaart weergegeven van groen (GES score 0, zeer goede) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s.

Op de kaart staan de gezondheidsgevolgen bij een geluidbelasting van 55 dB of hoger weergegeven. In de legenda van de kaart zijn alleen de kleuren opgenomen van de scores die op de kaart voorkomen.

Beperkingen van de kaart

Voor de bepaling van de hoeveelheid geluid is gebruik gemaakt van een computerprogramma. Het geluid dat bij een weg vrijkomt, wisselt erg. Om een betrouwbaar beeld te krijgen, moet er langdurig worden gemeten. Berekeningen middels een computerprogramma zijn betrouwbaarder dan metingen over een korte periode. Verder is het wegennet te groot om overal geluidmetingen uit te voeren. De invoergegevens bestaan uit verkeerstellingen, maar ook uit informatie van wegen, gebouwen, etc.

Omdat het geluid van een weg telkens verandert, wordt de over een jaar gemiddelde geluidbelasting voor een etmaal uitgedrukt in één getal, als Lden. Hierbij staat 'L' voor level (niveau) en 'den' voor day (dag 07.00 tot 19.00 uur), evening (avond 19.00 tot 23.00 uur) en night (nacht 23.00 tot 07.00 uur). De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel. Omdat wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde is niet uit te sluiten dat op een bepaald tijdstip meer of minder geluid is te horen.

Disclaimer

Hoewel aan de ontwikkeling van deze kaart de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Provincie Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart en de daarbij verstrekte informatie. Voor deze en alle andere claims op basis van de op de gezondheidskaart aanwezige informatie aanvaarden zij dan ook geen aansprakelijkheid. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Meer weten?

Heeft u klachten?
Met gezondheidsklachten als gevolg van het geluid dat wordt veroorzaakt door het verkeer dat van een rijksweg gebruik maakt, kunt u terecht bij uw huisarts.

U kunt de geluidoverlast afkomstig van rijkswegen ook melden bij Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Voor meer informatie over het geluid afkomstig van de rijkswegen kunt u kijken op www.rijkswaterstaat.nl.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Brabant. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.