In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de GES-score op basis van de geuruitstoot van industriële bedrijven waaraan door de provincie Noord-Brabant een vergunning is verleend. De GES-scores (Gezondheids Effect Screening-scores) zijn gebaseerd op berekende geurcontouren. 

Gezondheid

Een geur kan prettig zijn om te ruiken, maar kan ook voor hinder zorgen. Niet iedereen zal dezelfde geuren als hinderlijk ervaren. Of een geur als hinderlijk wordt ervaren hangt af van: het karakter (hedonische waarde), de duur van de blootstelling en de intensiteit van de geur. Gewenning aan een geur, het tijdstip en of de blootstelling te vermijden is, spelen ook een belangrijke rol. Of de geurhinder ook tot gezondheidsklachten leidt verschilt per situatie en persoon. Geurhinder kan het leefgenot verminderen en u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden.

Wat doet de overheid?

De provincie en gemeenten verlenen omgevingsvergunningen aan bedrijven en beoordelen daarbij of de mate van geurhinder acceptabel is. Als een bedrijf de toegestane geurconcentratie overschrijdt geeft de provincie of gemeente het bedrijf opdracht om de geuremissie (geur uitstoot) te verlagen.

Provincie Noord-Brabant heeft een provinciale beleidsregel voor de beoordeling van geurhinder door industriële bedrijven die een omgevingsvergunning aanvragen. Ook bij afwegingen in ruimtelijke ordening hanteert de provincie deze beleidsregel.

De GES-kaarten zijn een hulpmiddel om snel inzichtelijk te krijgen waar de knelpunten liggen. De kaarten helpen bij het maken van afwegingen bij ruimtelijke planvorming.

Deze kaarten zijn tevens een hulpmiddel voor het monitoren van uitgevoerd beleid op het gebied van maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Over de kaart

Herkomst kaart en gegevens

De gegevens voor deze kaart zijn afkomstig de vergunningen die de provincie verleend heeft aan bedrijven. De vertaling naar GES-scores is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant. De kaart is in 2015 gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In de legenda van de kaart zijn alleen de kleuren opgenomen van de scores die op de kaart voorkomen.

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd?

De provincie heeft met behulp van een geurverspreidingsmodel de geurcontour berekend. Daaruit is de GES-score afgeleid. De kaarten geven niet precies de gebieden aan waar geur waarneembaar is. De kaart geeft de kans aan waar u de geur kan ruiken en hoe sterk deze geur is. Of u de geur ruikt is afhankelijk van de bedrijfsvoering, het weer, de plek waar u bent en uw reukvermogen.

Beperkingen van de kaart

Voor de berekening van de geurbelasting is gebruik gemaakt van een computermodel. De werkelijke geurhinder op een bepaald tijdstip kan groter en kleiner zijn dan de berekende geurbelasting.

Disclaimer

Hoewel aan de ontwikkeling van deze kaart de uiterste zorg is besteed en de provincie Noord-Brabant zich inspant om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Provincie Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart en de daarbij verstrekte informatie. Voor deze en alle andere claims op basis van de op de gezondheidskaart aanwezige informatie aanvaarden zij dan ook geen aansprakelijkheid. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Meer weten?

Wat kunt u zelf doen?

Soms veroorzaakt een storing bij een bedrijf de geurklachten. Het bedrijf communiceert hierover dan op haar website en/of in een lokaal blad.

Geurhinder is vaak moeilijk te beïnvloeden. Wanneer u geurhinder heeft van een bron buiten uw woning, dan kunt u – als de geurhinder kort duurt – ramen en deuren sluiten. Hiermee beperkt u de hoeveelheid stinkende lucht die u huis binnenkomt.

Heeft u klachten?
Wanneer u geuroverlast (stank) ondervindt en u weet wie de geur veroorzaakt adviseren wij om in gesprek te gaan met de veroorzaker. Soms is het mogelijk om afspraken te maken die de overlast beperken.

U kunt de geuroverlast ook melden bij het centrale klachten meldpunt, het MIK-punt. Gemeente of provincie neemt uw klacht in behandeling.

Meer weten?
Lees meer over geurrelevantie.

Lees meer over de berekening.

Lees meer over GES.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Brabant. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.