In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de GES-score op basis van de opgetelde geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen. De GES scores (Gezondheids Effect Screening-scores) zijn gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Een hinderkans van 5% betekent dat 5% van de mensen die daarnaar gevraagd wordt in een hinder-enquête aangeeft dat zij soms of vaak last hebben van geurhinder.

            GES-score:                              Hinderkans:

  • 0 (Zeer goed)                             0%
  • 1 (Goed)                                 0 – 5%
  • 3a (Redelijk tot vrij matig)        5 – 12%
  • 3b (Vrij matig tot matig)         12 – 20%
  • 4 (Matig)                               20 – 25%
  • 6 (Onvoldoende)                    25 – 39%
  • 7 (Ruim onvoldoende)             >=39%

 

De provincie stelt in de Verordening ruimte (Vr2014) dat ontwikkeling van veehouderijen mogelijk is indien de cumulatieve geurhinder op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger dan 20%. In 2015 vindt aanvullend onderzoek plaats of deze waarden nog steeds als uitgangspunt genomen kunnen worden. In de legenda van de kaart zijn alleen de kleuren opgenomen van de scores die op de kaart voorkomen.

Gezondheid

Een geur kan prettig zijn om te ruiken, maar kan ook voor hinder zorgen. Niet iedereen zal dezelfde geuren als hinderlijk ervaren. Of een geur als hinderlijk wordt ervaren hangt af van: het karakter (hedonische waarde), de duur van de blootstelling en de intensiteit van de geur. Gewenning aan een geur, het tijdstip en of de blootstelling te vermijden is, spelen ook een belangrijke rol. Of de geurhinder ook tot gezondheidsklachten leidt verschilt per situatie en persoon afhankelijk. Geurhinder kan het leefgenot verminderen en u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden.

Wat doet de overheid?

De landelijke overheid heeft voor de vergunningverlening (aspect Milieu) de “Wet geurhinder en veehouderij” vastgesteld. Deze wet regelt dat gemeenten binnen een bandbreedte zelf kunnen bepalen welke mate van geurhinder acceptabel is. Veehouderijen worden op deze normen individueel getoetst.  Bij de vaststelling van deze individuele normen hebben de gemeenten de mogelijkheid om rekening te houden met de optelling van de geurhinder door andere veehouderijen in de omgeving.

In Noord-Brabant  hebben partijen (Brabantberaad) een traject ingezet naar een zorgvuldige veehouderij in 2020. Een veehouderij die in balans is met zijn omgeving. Veehouderijen die hun stallen uitbreiden moeten eerst aantonen dat daardoor de optelling van de geurhinder met andere veehouderijen niet te hoog wordt.

De GES-kaarten zijn een hulpmiddel om snel inzichtelijk te krijgen waar de knelpunten liggen van geurhinder.

Deze kaarten zijn een hulpmiddel voor het monitoren van uitgevoerd beleid en de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren.

Over de kaart

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

De kaart is gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd?

Met behulp van het LTFD-model is de geurbelasting berekend. Als input is hiervoor gebruikt de uitdraai van het BVB die gemaakt is op 01 juli 2013 op basis van de vergunde situatie per 01 januari 2013. De gemiddelde geurconcentratie is getoond op gridcellen van 100 bij 100 meter.

De verblijfsobjecten zijn afkomstig uit de BAG. Op verblijfsobjecten uit de BAG is een selectie gemaakt. Alle verblijfsobjecten die op basis van postcode en huisnummer combinatie te koppelen zijn aan een veehouderijlocatie, en de verblijfsobjecten die binnen 30 meter van een bedrijf liggen zijn niet meegenomen. Deze woning worden gezien als bedrijfswoningen en daar gelden andere normen voor.

Beperkingen van de kaart

Voor de berekening van de geurbelasting is gebruik gemaakt van een computermodel. De werkelijke geurhinder op een bepaald tijdstip kan groter en kleiner zijn dan de berekende geurbelasting.

Disclaimer

Hoewel aan de ontwikkeling van deze kaart de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Provincie Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart en de daarbij verstrekte informatie. Voor deze en alle andere claims op basis van de op de gezondheidskaart aanwezige informatie aanvaarden zij dan ook geen aansprakelijkheid. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Meer weten?

Wat kunt u zelf doen?
Geurhinder is vaak moeilijk te beïnvloeden. Wanneer u geurhinder heeft van een bron buiten uw woning, dan kunt u – als de geurhinder kort duurt – ramen en deuren sluiten. Hiermee beperkt u de hoeveelheid stinkende lucht die u huis binnenkomt. Wanneer dit vaker voorkomt en u weet welk bedrijf het probleem veroorzaakt kunt u er voor kiezen om in gesprek te gaan met de eigenaar van het bedrijf. Soms is het mogelijk om afspraken te maken die de overlast in voldoende mate beperken.

Heeft u klachten?

Als geurhinder van een veehouderij ernstige vormen aanneemt, bijvoorbeeld vaker en langer voorkomt, kan dat aanleiding zijn tot klachten over dat bedrijf. Over het algemeen kunt u met uw klachten bij uw gemeente terecht. Voor enkele grote bedrijven heeft de provincie de vergunning verleend, ook deze informatie kan de gemeente u verstrekken. U kunt de overlast ook melden bij het centrale klachten meldpunt, het MIK-punt. Gemeente of Provincie neemt uw klacht in behandeling.

Meer weten?

Lees meer over GES.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Brabant. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.