In het kort

Wat ziet u? 

Op deze gezondheidskaarten ziet u de luchtverontreiniging door fijnstof (PM10) die de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaarten zijn gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode. Deze methode geeft een kwalificatie van de milieugezondheidskwaliteit, uitgedrukt in scores van 0 t/m 8. Deze worden in kleuren weergegeven variërend van groen (GES score 0, zeer goede milieugezondheidskwaliteit) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende milieugezondheidskwaliteit) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende milieugezondheidskwaliteit). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s. De GES-kaarten zijn een hulpmiddel om snel inzichtelijk te krijgen waar de knelpunten liggen van luchtverontreiniging. Op kaarten waarvoor het hele gebied dezelfde scores worden berekend, zijn binnen de GES-categorie één of meerdere subcategorieën aangebracht om meer onderscheid aan te brengen, namelijk 4a en 4b of 5a en 5b.

Gezondheid

Luchtverontreiniging (luchtvervuiling) bestaat uit een mengsel van stoffen. De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen zijn fijnstof, stikstofdioxiden, roet en ozon. Luchtverontreiniging wordt in verband gebracht met diverse gezondheidsklachten. Het gaat voornamelijk om luchtwegklachten of geïrriteerde ogen. Of de luchtkwaliteit ook tot gezondheidsklachten leidt verschilt per situatie en is persoonsafhankelijk. Gezondheidsklachten en hinder kunnen het leefgenot verminderen en u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden.

Wat doet de overheid?

De luchtkwaliteitseisen in Nederland zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen en opgenomen in de Wet milieubeheer. Het Compendium voor de Leefomgeving geeft een overzicht van de normen.

Deze kaarten zijn een hulpmiddel voor het monitoren van uitgevoerd beleid op het gebied van maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. De kaarten helpen bij het maken van afwegingen bij ruimtelijke planvorming.

Over de kaart

Herkomst gegevens
De gegevens voor de kaart zijn afkomstig van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De kaart is in 2015 gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) voor de situatie in 2013. De vertaling naar GES-scores is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant.

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd?

De provincie maakt de gezondheids(GES)-kaarten met de brondata uit de NSL monitoringstool. De  NSL monitoringstool bevat gegevens over de blootstelling aan stikstofdioxide (NO2 ) en fijnstof (PM10 en PM2.5) op straatniveau. De blootstelling wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3) en geeft het gemiddelde aan over een jaar. Deze kaart toont de gemiddelde concentratie op gridcellen van 25 bij 25 meter. De kaart verschilt daarmee van de kaart op NSL-monitoring.nl. Daar ziet u de concentraties op de officiële, wettelijke toetspunten. In de legenda van de kaart zijn alleen de kleuren opgenomen van de scores die op de kaart voorkomen.

Beperkingen van de kaart

Het beeld dat in deze kaart wordt gegeven is indicatief en geen vervanging voor de officiële concentraties op de NSL site.

Disclaimer

Hoewel aan de ontwikkeling van deze kaart de uiterste zorg is besteed en de provincie Noord-Brabant zich inspant om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Provincie Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart en de daarbij verstrekte informatie. Voor deze en alle andere claims op basis van de op de gezondheidskaart aanwezige informatie aanvaarden zij dan ook geen aansprakelijkheid. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Meer weten?

Wat kunt u zelf doen?

U kunt kiezen voor milieuvriendelijk vervoer of voor een fietsroute langs minder vervuilde gebieden. Milieu Centraal geeft praktische tips over hoe u zelf eventuele gezondheidsschade door luchtvervuiling kunt verminderen.

Heeft u klachten?
Met gezondheidsklachten kunt u terecht bij uw huisarts.

U kunt de overlast ook melden bij het centrale klachten meldpunt, het MIK-punt. Gemeente of provincie neemt uw klacht in behandeling.

Meer weten?

Het beeld dat de GES-kaarten geven is slechts indicatief en geen vervanging voor de officiële concentraties op de NSL site en elders in deze Atlas.

Het Compendium voor de Leefomgeving geeft een overzicht van de normen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Brabant. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.