In het kort

Wat ziet u

U ziet de grenzen van de waterschappen die er in Nederland zijn. Een waterschapsgrens is de grens van het grondgebied onder het bestuur van een bepaald waterschap. De begrenzingen van waterschappen zijn niet zoals de andere bestuurlijke grenzen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) vastgelegd. Per 1 Januari 2016 zijn de waterschappen "Reest en Wieden" en "Groot Salland" gefuseerd tot het waterschap "Drents Overijsselse Delta". Daarnaast is het waterschap "Blija Buitendijks" niet in de kaart weergegeven.

Wat doet de overheid?

Het waterschap is een overheidsinstantie die de natuurlijke watersystemen en de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen beheert. Sommige waterschappen heten hoogheemraadschappen: Rijnland, Delfland, Hollands Noorderkwartier, Stichtse Rijnlanden en Schielanden en de Krimpenerwaard. De waterschappen en hoogheemraadschappen houden zich bezig met:

- droge voeten: bescherming tegen overstromingen door onderhouden van dijken en duingebieden.
- schoon water: zuiveren van afvalwater en het schoonhouden van oppervlaktewater voor de natuur en recreatie.
- voldoende water: beheersing van de juiste hoeveelheid oppervlaktewater om overschotten en tekorten te voorkomen.

Hiervoor wordt samengewerkt met Rijk, provincie, gemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties en waterbeheerders in Duitsland en België.

Over de kaart

De grenzen van de waterschappen zijn aangeleverd door de afzonderlijke waterschappen zelf, zoals zij die individueel gebruiken.

Lees meer over dit thema op de site waar alle waterschappen te vinden zijn of op deze pagina van overheid.nl.

laatst gewijzigd: 30-08-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Unie van Waterschappen. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.