In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de door de provincie Noord-Holland aangewezen grondwaterbeschermingsgebieden. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn verdeeld in drie zones. Rondom de putten waaruit het grondwater wordt gewonnen, ligt een waterwingebied (ook wel de 60-dagen zone genoemd). Dit gebied is ter plekke te herkennen aan de blauwe borden met de tekst ‘waterwingebied'. Op de kaart zijn dit de blauwe gebieden.
Rondom het waterwingebied liggen respectievelijk het grondwaterbeschermingsgebied I (25-jaar zone) en grondwaterbeschermingsgebied II ( 100- / 200-jaar zone). Deze gebieden zijn ter plekke te herkennen aan de blauwe borden met de tekst ‘grondwaterbeschermingsgebied'. Op de kaart zijn dit de oranje en lichtgroene gebieden.

Relatie met gezondheid
Het drinkwater in Noord-Holland komt uit de duinen en het Gooi. Het wordt gewonnen uit grondwater. In Noord-Holland mogen 3 waterleidingbedrijven drinkwater winnen: PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Waternet en Vitens. Deze bedrijven onttrekken grondwater en/of oppervlaktewater en maken daar drinkwater van. Om vervuiling van ons drinkwater te voorkomen, beschermt de provincie de bodem waaruit het grondwater gewonnen wordt: de grondwaterbeschermingsgebieden.

Wat doet de overheid?
Om vervuiling te voorkomen, beschermt de provincie in de grondwaterbeschermingsgebieden de bodem waaruit het grondwater wordt gewonnen en de kwaliteit van grondwater. Dit gebeurt door het stellen van regels aan landgebruik, of door risicovolle vormen van landgebruik te verbieden.

De regels staan in de Provinciale Milieuverordening. Grootschalige woningbouw en aanleg van nieuwe industrieterreinen zijn daarom niet toegestaan in de omgeving van drinkwaterwinningen. Ook vermijdt de provincie zo veel mogelijk de aanleg van nieuwe wegen in deze gebieden.

Herkomst kaart en gegevens
De kaart is vastgesteld door de provincie Noord-Holland in 2013 als onderdeel van de Provinciale Milieuverordening.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Noord-Holland voor de situatie in 2013. Binnen grondwaterbeschermingsgebieden gelden diverse gebruiksbeperkingen (zoals benoemd in de PMV) om zodoende het drinkwaterbelang te beschermen. Ten behoeve van de PMV en van het gebruik door derden, is het belangrijk dat deze kaart digitaal beschikbaar.

Meer weten?

Iedereen die in of in de buurt van een grondwaterbeschermingsgebied verblijft, moet voorzichtig zijn met vervuilende stoffen en alert zijn op goed gebruik van het gebied. Iedere vervuiling van de bodem bereikt vroeg of laat het grondwater en is daarmee een bedreiging voor de drinkwaterwinning.

U kunt op de volgende manieren helpen het grondwater schoon te houden:

  • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en strooi alleen mest in de groeiperiode
  • Breng verfresten, geneesmiddelen, batterijen en ander chemisch afval naar de chemokar
  • Was uw auto niet voor de deur maar doe dat in een autowasstraat met een milieukeurmerk
  • Laat geen olie, benzine of andere brandstoffen in de bodem of riolering terechtkomen
  • Meld iedere verontreiniging direct online via het Digitaal loket van de provincie Noord-Holland. Meer informatie over de Noord-Hollandse aanpak van grondwaterbescherming vindt u hier.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.