In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u hoe donker het is in de provincie Noord-Holland. Een lage hemelhelderheid (zie legenda) betekent dat het 's nachts donker is. Er zijn dan meer sterren te zien. De duisterniskaart laat zien dat het noordelijke deel van Noord-Holland duidelijk veel donkerder is dan het zuidelijk deel van de provincie, met de Beemster als opvallende donkere lob richting het zuiden. De donkerste gebieden in Noord-Holland, Texel en de Wieringermeerpolder, behoren tot de donkerste van Nederland. Op 24% van het grondgebied is de Melkweg nog te zien.

Relatie met gezondheid
Verstoring van het dag-nachtritme heeft bij de mens negatieve fysieke en psychische gevolgen. Deze verstoring vindt echter pas plaats bij relatief hoge lichtintensiteiten. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de invloed op de gezondheid van lichtere nachten door de toenemende kunstmatige verlichting.

Wat doet de overheid?
De provincie Noord-Holland is koploper op het gebied van innovatieve wegverlichting. Provinciale wegen verlichten de provincie niet meer dan nodig is voor de verkeersveiligheid. Bij wegverlichting streeft de provincie naar een minimum aan energieverbruik en zo min mogelijk lichthinder naar de omgeving. Ook houdt de provincie rekening met licht en donkerte bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij de afgifte van vergunningen.

Over de kaart

Hemelhelderheid is een maat voor nachtelijke donkerte. Een lage hemelhelderheid betekent dat het 's nachts donker is. Als er geen directe verlichting in de buurt is, bepaalt de nachtelijke hemel de mate van duisternis. De hemel wordt opgelicht door omhoog stralend licht van een stad of kas vanuit een gebied met een straal van ongeveer 30 kilometer. Om de mate van dit oplichten in kaart te brengen, is in 2011 en 2012 op 225 locaties in de provincie Noord-Holland de helderheid van de hemel in het punt recht omhoog (zenit) gemeten, als maat voor de ‘duisternis'. Deze metingen zijn samen met eerder uitgevoerde metingen in Amsterdam en op het eiland Texel verwerkt in deze duisterniskaart. Er zijn twee varianten van de kaart gemaakt: één met kassen aan en één met kassen uit. Assimilatieverlichting in kassen levert een grote bijdrage aan het verlichten van de hemel.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.