In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de prognose voor de gemiddelde concentratie roet (Elementair Koolstof)  in het jaar 2020 langs de (drukke) rijks- provinciale- en gemeentelijke wegen in Gelderland.

De prognose is berekend met behulp van de NSL-monitoringstool. Dit rekenmodel wordt in heel Nederland gebruikt om de luchtkwaliteit langs drukke wegen mee te berekenen.

Roet is een component van fijn stof en ontstaat als ultrafijn (kool)stof samenklontert. Verkeer stoot relatief veel roet uit Bij drukke verkeerswegen is de roetconcentratie hoog.

Gezondheid
Roet is één van de fracties van fijn stof. Er is een duidelijke relatie tussen roet en gezondheidsschade. Er is geen voor  roet nog geen officiële grens- of toetswaarde vastgesteld.

Lees meer over fijnstof en roet.

Wat doet de overheid?

In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Over de kaart

De gemiddelde jaarconcentratie roet (Elementair koolstof) wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3).

De gegevens voor de kaart zijn afkomstig van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Per 100 meter weg zijn er aan beide zijden van de weg rekenpunten aangebracht op 10 meter van de rand van de weg. Op deze punten wordt met behulp van het rekenmodel de concentratie roet (Elementair Koolstof)) berekend.

De gegevens over de wegen in Gelderland zijn aangeleverd door het rijk, de provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten. De belangrijkste input voor het rekenmodel zijn de verwachtingen voor de verkeersintensiteiten, de maximum snelheid van de voertuigen en het soort voertuigen (personenauto’s of vrachtauto’s) in 2020. Bronnen zoals industrie en landbouw zijn verwerkt in de achtergrond­concentratie. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van rond de 20-25 procent.

Meer weten?

In de kaartenbibliotheek van de Atlas Leefomgeving bij het thema luchtkwaliteit zijn meer kaarten te vinden over luchtkwaliteit. Onder andere over de actuele luchtkwaliteit. Als u meer wilt weten over wat de provincie Gelderland doet op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving, kijk dan op de Website van de provincie Gelderland bij gezond en veilig wonen in Gelderland

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.