In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de prognose voor de gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) in het jaar 2020 langs de (drukke) rijks- provinciale- en gemeentelijke wegen in Gelderland. De prognose is berekend met behulp van de NSL-monitoringstool. Dit rekenmodel wordt in heel Nederland gebruikt om de luchtkwaliteit langs drukke wegen te berekenen.

Verkeer stoot relatief veel stikstofdioxide uit. Bij drukke verkeerswegen is de concentratie dan ook hoger.

Gezondheid
Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) kan leiden tot een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Lees meer over stikstofdioxide en gezondheid.

Wat doet de overheid?

In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Als de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden moet de gemeente, provincie of het Rijk maatregelen nemen om de stikstofdioxide-niveaus te verlagen. Voorbeelden zijn het verbeteren van de doorstroming op de wegen en instellen van milieuzones.

Over de kaart

De gemiddelde jaarconcentratie stikstofdioxide wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen: overschrijding van de grenswaarde van 40,5 µg/m3, een bijna overschrijding en de overige waarden. Overschrijding van de grenswaarde is wettelijk niet toegestaan.

De gegevens voor de kaart zijn afkomstig van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Per 100 meter weg zijn er aan beide zijden van de weg rekenpunten aangebracht op 10 meter van de rand van de weg. Op deze punten wordt met behulp van het rekenmodel de concentratie stikstofdioxide berekend.

De gegevens over de wegen in Gelderland zijn aangeleverd door het rijk, de provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten. De belangrijkste input voor het rekenmodel zijn de verwachtingen voor de verkeersintensiteiten, de maximum snelheid van de voertuigen en het soort voertuigen (personenauto’s of vrachtauto’s) in 2020. Bronnen zoals industrie en landbouw zijn verwerkt in de achtergrond­concentratie. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van rond de 20-25 procent.

Meer weten?

In de kaartenbibliotheek van de Atlas Leefomgeving bij het thema luchtkwaliteit zijn meer kaarten te vinden over luchtkwaliteit, onder andere over de actuele luchtkwaliteit.

Als u meer wilt weten over wat de provincie Gelderland doet op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving, kijk dan op de Website van de provincie Gelderland bij gezond en veilig wonen in Gelderland

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.