In het kort

Op deze kaart is de gemiddelde kwaliteit van de bovengrond weergegeven (tot 0,5 meter diep), voor een bepaald deelgebied of zone. Op basis van deze kaart kan de kwaliteit van de locatie van herkomst van een partij grond worden bepaald. De ontgravingskaarten zijn gebaseerd op locaties die zijn verdacht van bodemverontreiniging.

Omschrijving / toelichting

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn algemene regels opgenomen voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in water en op land. Gemeenten kunnen ook specifiek beleid vaststellen voor het toepassen van grond en baggerspecie. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de gemaakte keuzen niet mogen leiden tot achteruitgang van de bodemkwaliteit binnen het beheergebied (stand-still beginsel).

Regionale Nota Bodembeheer met bodemkwaliteitskaarten

De gemeenten binnen de Regio Stedendriehoek zijn bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit. De gemeenten maken gebruik van het specifieke beleid van het Besluit bodemkwaliteit. In een aantal gebieden zijn hiertoe Lokale Maximale Waarden opgesteld. Het beleid is vastgelegd in een regionale Nota Bodembeheer. Het specifieke beleid is op hoofdlijnen gelijk, wel is per gemeente op onderdelen een specifieke invulling gegeven. Met de regionale Nota Bodembeheer is uitwisseling van grond binnen en tussen gemeenten mogelijk gemaakt.

In het voorjaar van 2011 is de regionale Nota Bodembeheer per gemeente vastgesteld middels een raadsbesluit.

Over de kaart

De kaarten van de regio Stedendriehoek die zijn opgenomen in Atlas Leefomgeving zijn vaak nog globaal en incompleet met een beperkte detaillering. Daarom is wat op de kaarten is weergegeven indicatief. Aan de kaarten van de regio Stedendriehoek in de Atlas Leefomgeving kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Meer weten?

Meldpunt bodemkwaliteit

Bedrijven en particulieren die grond en bagger gaan verplaatsen, (her)gebruiken of tijdelijk willen opslaan moeten dit melden via het landelijk Meldpunt bodemkwaliteit. De melding wordt door het meldpunt direct doorgestuurd naar het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente waarbinnen de toepassing plaatsvindt. De gemeenten beoordelen de melding op juistheid en volledigheid. De controle in het veld vindt eveneens plaats door de gemeenten.

In principe geldt deze meldplicht altijd als grond wordt hergebruikt of grond tijdelijk wordt opgeslagen. Voor particulieren en voor partijen schone grond minder dan 50 m3geldt deze meldingsregeling niet. Voor agrariërs geldt een beperkte meldingsplicht.

Meer informatie

Meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit is te vinden op de website van Agentschap NL. Bodem+ geeft in opdracht van het ministerie van VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitleg over het Besluit bodemkwaliteit door middel van veelgestelde vragen en antwoorden, een handreiking en meer achtergrondinformatie. Vragen over het Besluit kunnen ook gesteld worden aan de Bodem+ helpdesk via (070) 373 51 23. Vragen over de  situatie kunnen worden gesteld via telefoonnummer 14 055

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Gemeente Apeldoorn.