In het kort

Wat ziet u?

Op deze kaart ziet u de locatie van alle windturbines in Nederland. Uitgezoomd zijn niet alle windturbines apart aangegeven (het symbool is doorzichtig). Bij verder inzoomen zijn wel de individuele windturbines zichtbaar. Het symbool kleurt dan rood.

Windenergie is een abiotische dienst van de natuur: het is waarde uit het niet-levende deel van de natuur. Windenergie is een schone en duurzame vorm van energie. Bij de energieproductie komen geen schadelijke stoffen, zoals CO2 of fijnstof, vrij. Bovendien raakt windenergie nooit op. Een windturbine produceert tot 80 keer zoveel energie als dat er nodig is om er één te bouwen en te onderhouden.

Een nadeel van windenergie is dat het niet altijd overal even hard waait. Daardoor is de energieopwekking niet altijd even groot. Maar door het energienet slim in te richten, levert dit geen problemen op.

Gezondheid

Windturbines dragen bij aan een gezonde leefomgeving omdat zij geen schadelijke stoffen uitstoten. ‘Grijze’ energiecentrales, zoals kolen- of gascentrales, doen dit wel. Luchtvervuiling door grijze centrales kan luchtwegklachten en hart- en vaatziekten verergeren. Door de uitstoot van CO2 verandert het klimaat. Dit vergroot de kans op hittestress en besmettelijke ziekten.

Grote windturbines kunnen ook overlast geven voor omwonenden. De grootste zorgen liggen bij geluidsoverlast, slagschaduw, lichthinder en veiligheid:

  • Mensen ervaren het geluid van draaiende windturbines vaak als ‘zoevend’ of ‘zwevend’. Als dat geluid langdurig hard is, is het hinderlijk. Geluidhinder kan leiden tot slaapverstoring en stress, met allerlei gezondheidsproblemen tot gevolg.
  • Slagschaduw is de schaduw van ronddraaiende wieken. Slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat (’s winters, ’s ochtends en ’s avonds). De afwisseling van licht en donker die dit oplevert, vinden sommige mensen hinderlijk. Ook hebben sommige mensen last van het continue branden van de waarschuwingslichten op de windturbines.
  • Er is altijd een heel kleine kans dat er een ongeluk gebeurt met de windturbine. De overheid houdt rekening met verschillende soorten ongelukken, bijvoorbeeld dat een van de bladen of de mast van de windturbine afbreekt.

Wat kunt u zelf doen?

Houd bij het plaatsen van windturbines rekening met de omgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) informeert u over de procedures, milieuwetgeving en subsidiemogelijkheden van windenergie op land.

Windturbines mogen niet te dicht bij gevoelige gebouwen staan. Voorbeelden van gevoelige gebouwen zijn woningen, scholen en ziekenhuizen. De afstand heeft onder andere te maken met de slagschaduw. Deze mag niet meer dan 6 uur per jaar voorkomen bij gevoelige gebouwen. Daarnaast gelden er wettelijke grenswaarden voor de hoeveelheid geluid die je van een windturbine mag horen bij gevoelige gebouwen.

Om de gevolgen van ongelukken te verkleinen, mogen rijkswegen, hoogspanningslijnen, waterkeringen en andere infrastructuur en industriegebieden ook niet te dicht bij windturbines liggen.

Wordt er bij u in de buurt een windturbine of windmolenpark gepland? Doe dan kritisch maar constructief mee aan de inspraakprocedure. Een goed geplaatste windturbine zorgt namelijk voor minder hinder. Uit de praktijk is gebleken dat omwonenden die financieel investeren in het windmolenproject, positiever zijn over de windturbine als hij er eenmaal staat. Ze ervaren minder overlast en krijgen goedkopere stroom.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door Windstats.nl en Bosch & van Rijn en is afkomstig uit de klimaatmonitor.

Voor meer informatie over de turbines kunt u op de knop met de drie horizontale streepjes rechtsboven in het scherm klikken, vervolgens op ‘Informatie op locatie’ en dan op een windturbine. Dan verschijnt er een link met meer informatie zoals de hoogte en het vermogen van de turbine.

Laatst bewerkt: 04-10-2018

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.