Cultureel Erfgoed

Erfgoedzorg in Nederland

Sinds de zestiende eeuw maken oudheidkundigen studie van ruïnes, manuscripten, munten en archeologische resten. In de negentiende eeuw trad specialisatie op en ontstonden voor de verschillende bronnen zelfstandige vakgebieden. Ook de zorg voor het erfgoed kreeg toen een stevige impuls. Elke discipline legde andere accenten: bij de gebouwde omgeving waren bescherming en restauratie de voornaamste aandachtspunten, bij het bodemarchief het wetenschappelijk onderzoek.

De vraag is hoe verhalen, objecten, gebouwen en plekken – in onderlinge samenhang – kunnen bijdragen aan de vormgeving van onze samenleving en onze omgeving.

De voorbereidingen voor de nieuwe omgevingswet zijn van groot belang voor het Cultureel Erfgoed. Daarbinnen moet namelijk ook het Cultureel Erfgoed geborgd worden.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 23 juli 2014

Zorg voor behoud

Hoewel in de twintigste eeuw ook de studie van het historische landschap tot ontwikkeling kwam, is de zorg ervoor een betrekkelijk recent verschijnsel. Landschapsbehoud was vanaf het einde van de negentiende eeuw vooral natuurbehoud: een antwoord op verstedelijking, industrialisatie en vervuiling. Het behoud van het historische cultuurlandschap is pas een echt issue geworden nu de grens tussen stad en platteland de laatste decennia zo snel vervaagt.


Belang cultureel erfgoed

In de Atlas leefomgeving is Cultureel Erfgoed te combineren met allerlei andere, vaak onverwachte thema's. Het kan daardoor bijdragen aan verkrijgen van inzicht en oplossingen voor actuele en toekomstige vragen en knelpunten. Veranderingen gaan snel en zijn rigoureus. Het Cultureel Erfgoed is kwetsbaar en vraagt daarom aandacht in regelgeving en beleid.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                                laatst bewerkt 23 juli 2014

Betrokkenheid overheid

Met name de Nederlandse gemeenten zijn aan zet bij de uitvoeringstaken maar krijgen daarmee ook een steeds groter aandeel in de besluitvorming. Provinciën zijn een spil in de ruimtelijke dynamiek van ons land en Rijksoverheden maken het samenspel compleet.

Op rijksniveau gaat het vooral om het ministerie van Economische zaken (landbouw, inclusief het landbouwonderwijs, visserij, natuurbescherming en plattelandsbeleid),  het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en het ministerie van Defensie.

De voorbereidingen voor de nieuwe omgevingswet zijn van groot belang voor het Cultureel Erfgoed. De grondslag en basis van archeologiebeleid en monumentenbeleid zit verwerkt in de ruimtelijke wetgeving. Het is de missie OCW om het Cultureel Erfgoed ook goed te borgen binnen de nieuwe omgevingswet.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                            laatst bewerkt 23 juli 2014

Inzet vrijwilligers en particuliere organisaties

Nederland kent vele particulieren en particuliere organisaties die zich inzetten voor het culturele erfgoed. Onderling verschillen deze organisaties sterk in omvang, organisatiestructuur, werkwijze en werkveld en ook zijn hun doelstellingen zeer divers: van het geven van voorlichting tot het doen van onderzoek, van het inventariseren en beschrijven tot het restaureren en beheren van het erfgoed. Bij al deze werkzaamheden spelen vrijwilligers een grote en actieve rol.

De mooiste bijdrage bestaat uit het waarderen van wat er aan cultureel erfgoed is en nieuwsgierig zijn naar wat er nog komen gaat.


auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                     laatst bewerkt 23 juli 2014