In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) vastgesteld door de provincie Noord-Holland. U ziet zowel de bestaande natuurgebieden (donkergroen) als de gebieden die nog in ontwikkeling zijn (lichtgroen). In licht blauw ziet u de grote wateren, die ook deel uitmaken van de EHS.

Relatie met gezondheid

Voor veel Nederlanders is het belangrijk dat er natuur aanwezig is, omdat die rust geeft en recreatiemogelijkheden biedt. Lees meer over groen en gezondheid.

Wat doet de overheid?

Het NNN is een netwerk van beschermde natuurgebieden op land, waarin de natuur voorrang heeft. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing van het NNN op haar grondgebied. Daarbij komt nog ruim 6 miljoen hectare grote wateren met natuurwaarden: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.

De provincie Noord-Holland werkt samen met natuur beherende organisaties, boeren, gemeenten en waterschappen aan behoud en ontwikkeling van het NNN. De basis van het NNN in Noord-Holland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. De twee nationale parken van Noord-Holland in Zuid-Kennemerland en de Duinen van Texel, worden vanwege hun grote biodiversiteit beschouwd als de parels van het NNN. Aanvullend op de bestaande natuur bepaalt de provincie waar nieuwe natuurgebieden ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld op gronden die eerst voor de landbouw gebruikt werden.

Herkomst kaart en gegevens

De basis voor het natuurbeleid is het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)), een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. U kunt de ligging van de EHS bekijken met deze kaart. De provincie legt in de structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening vast waar natuurgebieden beschermd moet worden en waar nieuwe natuurgebieden worden aangelegd. Deze kaart is door de provincie Noord-Holland in 2013 vastgesteld.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door Provincie Noord-Holland en vastgesteld in 2014.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.