Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01-01-2018 | 12:19

Foto bij Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater

In de Atlas Leefomgeving staan twee nieuwe kaarten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze kaarten komen uit de Bestrijdingsmiddelenatlas.

18-10-2018 | 8:39

Foto bij Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater

De Atlas Leefomgeving en de Bestrijdingsmiddelenatlas bestaan beide al even. De kaarten komen van verschillende organisaties binnen de Nederlandse overheid.

 • De Atlas Leefomgeving, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft informatie over milieu en gezondheid. De Atlas Leefomgeving gaat over uitlopende thema's van lucht tot bodem en van recreatie tot veiligheid.
 • De Bestrijdingsmiddelenatlas is gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Unie van Waterschappen en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, op basis van meetgegevens van waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven.


Waar de Atlas Leefomgeving een globaal beeld schetst over meerdere thema's, geeft de Bestrijdingsmiddelenatlas juist een gedetailleerd beeld van één specifiek onderwerp, namelijk bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Nieuw in Atlas Leefomgeving

Twee kaarten uit de Bestrijdingsmiddelenatlas zijn nu opgenomen in de Atlas Leefomgeving. Mooi, want nu zijn deze kaarten te combineren met andere kaarten uit de Atlas Leefomgeving.

De twee kaarten zijn de ‘som normoverschrijdingen' en het ‘percentage normoverschrijdende stoffen'. De som normoverschrijdingen is een maat gebaseerd op het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen dat de norm overschrijdt én de grootte van die overschrijding. Hoe groter de som, hoe meer en hoe groter er overschrijdingen zijn. Het percentage normoverschrijdende stoffen geeft aan hoeveel van het aantal gemeten stoffen de waterkwaliteitsnorm (JG-MKN of MTR) overschrijdt. Hoe hoger het percentage, om hoe meer verschillende stoffen het gaat.

Waterkwaliteit en bestrijdingsmiddelen

De twee uitgekozen kaarten geven samen een zo globaal mogelijk beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater. Toch geeft de kleur van de stippen niet exact aan of de waterkwaliteit op de locatie goed of slecht is. Dit heeft met een aantal dingen te maken.

Allereerst komen bestrijdingsmiddelen vaak in pieken in het oppervlaktewater terecht. Bijvoorbeeld wanneer de boer gewasbestrijdingsmiddelen inzet of wanneer het hard regent. Juist een piek kan schadelijk zijn voor de lokale flora en fauna. Op deze Atlaskaarten zijn de pieken uitgemiddeld, omdat de waardes per jaar zijn berekend.

Ten tweede zijn bestrijdingsmiddelen maar één van de vele bedreigingen van de waterkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan andere verontreinigingen, zoals zware metalen, medicijnresten of microplastics. Maar ook aan overbemesting en inrichting.

De kleur van de stippen moeten we dus globaal bekijken. En dan zien we dat in Nederland op veel plekken hoogstens een aantal stoffen de norm overschrijdt en dat die overschrijding vaak heel lokaal is. Twee punten vlak bijelkaar kunnen heel verschillende waarden hebben.

Wat vertellen de kaarten nog meer?

Maar er vallen nog meer dingen op, die ons iets vertellen over onze leefomgeving.

In de eerste plaats valt het op dat er in de Randstad veel meer meetpunten zijn dan in de rest van het land. In de Achterhoek zijn juist verrassend weinig meetpunten. Combineren we de kaart met de 'Basisregistratie Gewaspercelen' en zoomen we in op bijvoorbeeld het noordwesten van Friesland, dan wordt duidelijker waar het verschil vandaan komt.
Combinatie Som Normoverschrijdingen 2016 en Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) 2016

De meetpunten liggen in deze regio met name in akkerbouwgebieden, niet op grasland of overige soorten percelen. Klikken we via ‘Informatie op locatie' (te vinden onder de knop met de drie horizontale streepjes) op één van de landbouwpercelen naast een meetpunt, dan zien we dat die akkerbouw vooral gaat om aardappels. In de Randstad is er veel teelt van bloemen en kassen. Precies de top drie van belastend landgebruik uit de Bestrijdingsmiddelenatlas. Waterbeheerders meten dus vooral op plekken waar veel bestrijdingsmiddelen kunnen worden gebruikt! De kaart met meetpunten vertelt zo indirect iets over het landgebruik.

Ook is het interessant om de twee nieuwe kaarten met elkaar te vergelijken. Zo zijn er locaties waar het percentage normoverschrijdende stoffen relatief hoog is (boven de tien procent), maar de som normoverschrijdingen laag (onder de 10 SNO-waarden). Tip: zoek in de buurt van Vlaardingen. Dit betekent dat er veel stoffen net een beetje boven de norm zitten. Op andere locaties, bijvoorbeeld in de Zoetermeerse Plas, is het percentage juist laag (lager dan 10 procent) maar de som erg hoog (meer dan 1000 SNO-waarden). Dit betekent dat er maar één of enkele stoffen heel ver boven de norm zitten. Op de Bestrijdingsmiddelenatlas zelf kun je per stof de mate van overschrijding opzoeken. Daaruit blijkt dat voor de Zoetermeerse Plas in elk geval de stof ‘esfenvaleraat', een insecticide, de boosdoener is.
Combinatie Percentage Normoverschrijdende stoffen 2016 en Som Normoverschrijdingen 2016

Wat zijn uw favoriete kaartcombinaties?

Wilt u meer weten over de waterkwaliteit in onze landbouwgebieden? Combineer dan de data uit de Bestrijdingsmiddelenatlas met andere kaarten uit de kaartenbibliotheek. Wij zijn erg benieuwd naar uw favoriete kaartcombinaties! Stuur ze naar ons door via helpdesk@atlasleefomgeving.nl.