Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01-01-2018 | 12:19

Foto bij Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


Veehouderijen en gezondheidsrisico's

Dagelijks krijgt de GGD veel vragen over de gezondheidseffecten van veehouderijen. Dit onderwerp krijgt ook veel aandacht in de media.

30-04-2018 | 13:49

Foto bij Veehouderijen en gezondheidsrisico's

Wat zegt de wetenschap over welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, en wat nodig is om de gezondheidsrisico's van veehouderij te beperken?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voerde in 2016 en 2017 het grootschalige onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) uit. Hieruit blijkt dat rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets vaker longontsteking voorkomt. Gemiddeld krijgen elk jaar 1650 op de 100.000 inwoners een longontsteking. Ruim 200 van deze longontstekingen worden veroorzaakt door het wonen in de buurt van een pluimvee- of geitenhouderij. Bij pluimvee komt dit waarschijnlijk door fijnstof en endotoxinen. Bij geiten is de oorzaak onbekend, maar is Q-koorts uitgesloten.

De onderzoekers concludeerden verder dat als mensen in de buurt van 15 of meer veehouderijen wonen, zij een verminderde longfunctie kunnen hebben. Ook is de longfunctie minder bij een hoge concentratie ammoniak in de lucht. Ammoniak komt uit mest. De afstand tot de veehouderij is hier niet van invloed. Ziekteverwekkers als het Hepatitis E-virus en de resistente ESBL-bacteriën komen net zo vaak voor bij mensen die dichtbij veehouderijen wonen als bij mensen die daar verder vandaan wonen. Er zijn ook positieve effecten: zo komen astma en neusallergieën minder vaak voor bij mensen die dichtbij een veehouderij wonen.

Gezondheidsraad adviseert vervolgonderzoek en maatregelen

De Gezondheidsraad bracht in februari 2018 het vervolgadvies Gezondheidsrisico's rond veehouderijen uit. Hierin stelt zij dat er te weinig kwalitatief goed onderzoek is gedaan om echt van een oorzakelijk verband tussen luchtkwaliteit en gezondheidseffecten rond veehouderijen te spreken. Volgens de Gezondheidsraad is vervolgonderzoek dan ook zinvol. De komende jaren gaan onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Erasmus UMC en UMC Utrecht gezamenlijk onderzoek doen naar de relatie veehouderij en gezondheid in het project Respiratory health risk from intensive livestock production, risk estimation and prevention.

Ook acht de Gezondheidsraad verdere reductie van ammoniak en fijnstof van belang. In de lucht rond veehouderijen zit veel fijnstof en uit onderzoek in de stedelijke omgeving blijkt dat fijnstof waarschijnlijk effecten op luchtwegen en longen heeft. Reductie van fijnstof bevordert dus de volksgezondheid als geheel. Ook adviseert de raad om de uitstoot van ammoniak verder te verminderen, omdat ammoniak bijdraagt aan de vorming van fijnstof. Verder moet bij wonen in de buurt van veehouderijen ook breder gekeken worden dan alleen gezondheidsrisico's in de engste zin van het woord. Ook welbevinden, leefbaarheid en hoe mensen tegen risico's aankijken, kunnen van invloed zijn op de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. Dit verklaart mogelijk dat luchtverontreiniging een forse ziektelast veroorzaakt, terwijl de normen in vrijwel heel Nederland worden gehaald.

Aandacht gemeenten en provincies nodig voor gezondheidsrisico's omwonenden

GGD GHOR Nederland roept in een brief naar de Vaste Kamercommissie LNV (februari 2018) (pdf: 33.7 KB) provincies en gemeenten op om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen. Bij beslissingen over het wel of niet verlenen van vergunningen voor nieuw te bouwen veehouderijen of uitbreidingen, moet nadrukkelijker worden gekeken naar eventuele gezondheidsrisico's en preventiemaatregelen. Momenteel werkt GGD GHOR Nederland aan de ontwikkeling van de toolkit Gezondheid en leefomgeving, om gemeenten te helpen bij het maken van de juiste afwegingen.

Twee aanbevelingen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) doet in het advies Duurzaam en gezond (april 2018) (pdf: 2.3 MB) ook twee aanbevelingen om de gezondheidsrisico's van de veehouderij te beperken. Zo moet de overheid vanwege de nationale klimaatopgave zo spoedig mogelijk duidelijkheid scheppen over de ruimte voor productie in de veehouderij in 2030 en 2050. En moet de overheid deze ruimte vertalen in een systeem van in de tijd afnemende verhandelbare emissierechten. Verder raadt zij de Rijksoverheid aan in gesprek te gaan met provincies over een effectieve inzet van instrumenten en middelen om in gebieden met veel vee de overblijvende milieu- en gezondheidsproblemen regionaal op te lossen.

Vragen over de gezondheidseffecten van veehouderij?

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid verschaft aan lokale overheden en professionals duidelijkheid over wat er bekend is over de gezondheidsimpact van veehouderijen, en geeft duiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het buigt zich over onderwerpen waar ongerustheid over bestaat in de samenleving, waarover kennislacunes zijn, en waar moeilijk te beantwoorden vragen over zijn. Zeven kennis- en praktijkorganisaties bundelen hun krachten in dit platform: RIVM, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, ZonMw, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO.

Benieuwd naar mogelijke gezondheidseffecten van veehouderij in uw eigen woonomgeving?

Bekijk de Actuele fijnstofconcentratie-kaart of de Geurhinder landbouw en veeteelt-kaart.