Atlas Actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de leefomgeving. Heeft u ook ideeën die u wilt inbrengen? Die horen wij graag.
 
Gedurende het hele jaar valt er steeds veel aan te passen, bij te schaven en uit te zoeken. Daar bovenop wordt elk thema gedurende een paar maanden intensiever aangepakt. We lichten de huidige ontwikkelingen toe en komen aan het eind nog even terug op de vervolgacties van de het ‘clicklab'-sessie tijdens de lustrumconferentie.
 

Groene informatie

Natuur is een nieuw thema in de atlas. Hebben we hier dan nooit aandacht aan besteed? Zeker wel, maar natuur viel eerst onder het thema groen. We hebben de eerste bijeenkomst van de themagroep natuur gehad en daar zijn al leuke ideeën uit voortgekomen. Waar we nu aan denken is een onderscheid te maken tussen de subthema's natuurgebieden, stedelijke natuur en de groene woonomgeving.
 

Bouw en Ruimte

Om nader te komen tot de informatiehuizen die worden ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gaat de Atlas zich ook focussen op twee nieuwe thema's, namelijk Bouw en Ruimte. Binnen het team wordt al hevig gebrainstormd.  Welke informatie heeft Atlas al, die past bij deze informatiehuizen? Zo vinden wij de thema's Asbest en Natte Koeltorens goed passen onder de noemer Bouw. En welke informatie en kaarten zijn al openlijk beschikbaar en kunnen we eenvoudig toevoegen aan Atlas? Hier is het samenstellen van themagroepen van essentieel belang. Zo krijgen we meer gevoel voor de aspecten die leven binnen Bouw en Ruimte en welke kansen er liggen voor Atlas.
 

Bodem

In de Atlas bestaan de meeste onderwerpen uit meerdere subthema's. Zo is het onderwerp ‘geluid' onderverdeeld in wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en stiltegebieden. Bodem is tot nu toe nog niet verder uitgewerkt, terwijl er veel ideeën leven in het veld. Een eerste verkenning op de mogelijkheden is gedaan en waarschijnlijk komt er na de zomer een bijeenkomst van organisaties die mee willen denken. Gezamenlijk gaan we nieuwe richtingen zoeken, nieuwe kaarten ontsluiten en informatie uitbreiden. Ook het meer aansluiten bij de actualiteit hoort daarbij. Wat te denken bijvoorbeeld van toelichtingen en/of kaarten over de populaire mudruns? 
 

Geluid

Er wordt momenteel druk gewerkt aan het in de Atlas plaatsen van nieuwe geluidkaarten. Dit zijn de officiële kaarten die de geluidsbelasting door treinverkeer, rijkswegen en vliegverkeer Schiphol tonen. De kaarten gaan over 2016 en bevatten geheel geactualiseerde bijsluiters (de uitleg bij de kaarten). In een volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op deze actualisatieslag. 
 

Geeltjes van het Clicklab

Tijdens het Clicklab op onze Lustrumconferentie hebben we al veel feedback mogen ontvangen van gebruikers die actief gingen klikken op onze sites. De feedback betreft inhoudelijke opmerkingen, zoals legendakleuren die niet intuïtief zijn. Maar ook functionele opmerkingen, zoals de wens om op een locatie op de kaart direct te kunnen zien welke kaarten beschikbaar zijn. Alle suggesties en wensen nemen we mee als we gaan innoveren en ontwikkelen.