In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de gebieden waar grote zonneparken in Gelderland mogelijk zijn en waar niet. Het gaat om grote zonneparken van meer dan twee hectare.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De provincie stimuleert dan ook de opwekking van zonne-energie, windenergie, de productie van biogas en het gebruik van aard- en restwarmte.

Naast zonnepanelen op daken (particulieren en bedrijven) zijn grote zonneparken onmisbaar om de doelstellingen van energietransitie te halen. Deze kaart is door de provincie Gelderland gemaakt als kader/richtlijn voor gemeenten en initiatiefnemers. Op sommige plaatsen zijn grote zonneparken niet toegestaan of niet mogelijk, omdat het bijvoorbeeld een natuurgebied is, een rustgebied voor winterganzen of bestemd is voor glastuinbouw. De gemeente is in de meeste gevallen de partij die een vergunning afgeeft voor een zonnepark. Zij moet daarbij rekening houden met het geldende provinciale- en rijksbeleid.

Over de kaart

Doel vervaardiging
Omgevingsvisie Gelderland. De kaart is vastgesteld door Provinciale staten op 13 december 2017 en zal waarschijnlijk bij de nieuwe omgevingsvisie wederom worden vastgesteld.

Nadere toelichting

Grote zonneparken mogelijk
Dit zijn gebieden waar de functies die de provincie of het rijk aan het gebied heeft toegekend geen obstakel vormen voor de ontwikkeling van grote zonneparken.

Grote zonneparken onder voorwaarden mogelijk
Dit zijn gebieden waar grote zonneparken wel mogelijk zijn, maar aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo kan het zijn dat er alleen tijdelijk grote zonneparken kunnen worden ontwikkeld of dat er specifieke eisen worden gesteld aan het ontwerp van het zonnepark.

Grote zonneparken niet mogelijk
In deze gebieden zijn grote zonneparken uitgesloten, omdat ze niet te combineren zijn met de kernkwaliteiten van de ruimtelijke functie van het gebied. Het gaat om de functies: Gelders natuurnetwerk, Weidevogelgebieden, Rustgebieden voor winterganzen, Nieuwe Hollandse waterlinie en Glastuinbouw.

Meer weten?

Bekijk meer informatie over de Omgevingsvisie.

laatst bewerkt op 17 juni 2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.