In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de locaties waar reeds windturbines staan of waar deze vergund zijn.

Gezondheid
Als windturbines op te korte afstand staan, kunnen ze geluidsoverlast veroorzaken. Dit leidt tot gezondheidsklachten, zoals slaapproblemen, duizeligheid, angststoornissen, prikkelbaarheid, concentratie- en leerproblemen. Daarom mogen windturbines niet te dicht bij geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, ziekenhuizen e.d.) staan. Er is geen harde afstandsnorm. De benodigde afstand is afhankelijk van de situatie en het type turbine. Het geluidsniveau overdag en ’s nachts is bepalend. Voor geluid zijn jaargemiddelde geluidsnormen opgenomen in het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.2.3). Meer informatie over geluid en windturbines is beschikbaar op de website van Infomil.

Ook kan bij windturbines hinderlijke slagschaduw optreden. Hiervoor zijn wettelijke normen opgenomen in de Activiteitenregeling milieubeheer (Artikel 3.12 en 3.13)

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De provincie stimuleert dan ook de opwekking van zonne-energie, windenergie, de productie van biogas en het gebruik van aard- en restwarmte.

De provincie heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 minimaal 230,5 MW aan windenergie te realiseren op haar grondgebied. Om in 2050 energieneutraal te zijn is na 2020 nog meer windenergie nodig. De provincie streeft ernaar om windturbines zo veel mogelijk te combineren met andere functies, zoals (vaar)wegen en railverbindingen, bedrijventerreinen, gebieden met veel glastuinbouw en gebieden met agrarische productie. Zo worden de milieueffecten in die gebieden geconcentreerd.

Een goede samenwerking met gemeenten en regio’s is belangrijk. Hetzelfde geldt voor draagvlak bij de omwonenden. Het is daarom raadzaam om al in een vroeg stadium het gesprek op gang te laten komen tussen initiatiefnemer, omwonenden, de gemeenten en de provincie.

Over de kaart

Doel vervaardiging:
Omgevingsvisie Gelderland. De kaart is vastgesteld door Provinciale staten op 1 maart 2017 en geldt tot op heden.

Meer weten?

Laatst bewerkt op 17 juni 2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.