Locaties met gevaarlijke stoffen

Op deze kaart ziet u locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dit kunnen vaste locaties zijn maar bijvoorbeeld ook wegen, spoorwegen en waterwegen. Verder liggen er door Nederland buisleidingen voor het transport van stoffen. Gevaarlijke stoffen kunnen brandbaar, giftig of explosief zijn. De kans dat er een ongeluk gebeurt met deze stoffen is klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom zijn deze locaties in beeld gebracht op deze kaart. U kunt een indruk krijgen van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in uw omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een eenvoudige propaantank zijn maar ook een complexe opslag bij een industrielocatie. Ook kan er sprake zijn van een snelweg of kanaal waarover transport plaatsvindt. De informatie in deze kaart is nog niet volledig. Er wordt op dit moment aan gewerkt om de kaart te vullen met informatie.

Aandachtsgebieden

Op de kaart ziet u ook gekleurde vlakken. Dit zijn aandachtsgebieden rond activiteiten met gevaarlijke stoffen. Aandachtsgebieden zijn gebieden die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat zich binnen dat gebied bij een ongeval met gevaarlijke stoffen levensbedreigende gevaren voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Ook al is de kans daarop klein. In dit vlak kan de gemeente aanpassingen aan gebouwen of de omgeving voorschrijven om het veiliger te maken.

Er zijn drie soorten gevaren:

- Gevaren door brand (brandaandachtsgebied)

- Gevaren door een explosie (explosieaandachtgebied)

- Gevaren door een giftige stof (giftwolkaandachtsgebied)

De gekleurde vlakken maken deze gevaren zichtbaar. Het tonen van deze gekleurde vlakken op de kaart helpt bij het op tijd nemen van een beslissing door de gemeente over de mogelijke extra maatregelen aan gebouwen of de omgeving. In deze animatie worden aandachtsgebieden kort uitgelegd.

Wilt u weten wat u kunt doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, kijkt u dan op www.crisis.nl

Bij andere vragen kunt u onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 22-01-2023.

Kaartgegevens

De informatie in deze kaart is nog niet volledig. Er wordt op dit moment aan gewerkt om de kaart te vullen met informatie. De bronhouder van deze kaart is Ministerie IenW - Register Externe Veiligheid.