REV en de omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De Omgevingswet gaat in 2021 in werking en wordt dan tot en met 2029 gefaseerd ingevoerd. Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. 

Onder de Omgevingswet is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgesteld. In het Bkl zijn maatregelen opgenomen voor verschillende milieubelastende activiteiten met het oog op externe veiligheid. Het Bkl zegt dat er een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) moet komen. Dit REV is in beheer van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Gegevens RRGS overgenomen in REV

Sinds 2007 is er een Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS), beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. Gemeenten, provincies en rijk zijn vanaf 2007 verplicht de risico's van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. De gegevens uit het RRGS vormen de basis voor de huidige provinciale risicokaarten en signaleringskaarten voor burgers en overheden. 

Het REV is een voortzetting van het RRGS onder de Omgevingswet. Met de komst van basisregistraties en het DSO is het besef gegroeid dat het noodzakelijk is om veelgebruikte gegevens te ontsluiten vanuit de bron: het principe van common ground. Het DSO biedt die mogelijkheid. Beschikbaarheid van informatie is cruciaal voor uitvoering van de zorgplicht en waarborgt de omgevingsveiligheid. Overheden dragen deze verantwoordelijkheid niet alleen. 
Het register biedt burgers en bedrijven informatie, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de risico’s van activiteiten in hun omgeving. Naast de informatievoorziening draagt het register bij aan de besluitvorming voor omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.

Hoe ziet het REV er uit?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Activiteiten

Het REV bevat gegevens van 43 risicovolle activiteiten die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid in de leefomgeving. Ook bevat het REV de geografische ligging van de activiteiten en een aanduiding/contour van de afstanden voor het plaatsgebonden risico of aandachtsgebied. 
De 43 activiteiten zijn:

Gasdrukregel- en –meetstation 1

Koelinstallatie met ammoniak

Seveso-inrichting

Tanken van CNG

Opslagtank voor gassen

Gasdrukregel- en –meetstation 2

Tanken van LPG

Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2

Metaalindustrie: cyanidehoudend bad

Opslaan van brandstoffen in bunkerstations

Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen

Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid

Kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen

Tankstation: LPG en waterstof 1

Tankstation: LNG

Grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen

Tankstation: LPG en waterstof 2

Mijnbouwwerk

Mestvergistingsinstallatie

Vervoer Basisnet

Andere insluitsystemen

Opslagtank voor gassen 1

Windturbine 1

Spoorwegemplacementen

Opslagtank voor gassen 2

Buisleiding met gevaarlijke stoffen

Explosieaandachtsgebieden Vuurwerk

Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks

Windturbine 2

Explosieaandachtsgebieden Vuurwerk

Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks

Koelinstallatie met ammoniak

Civiele Explosieaandachtsgebieden

Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1

Opslagtank voor gassen

Militaire Explosieaandachtsgebieden

Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen

Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3

 

 

 

 

Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) beslaat de gehele keten van het automatisch inwinnen van broninformatie, het beheren van de informatie en het beschikbaar stellen voor initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden. De eindgebruiker ervaart het digitaal stelsel als één digitaal loket . Het DSO wordt ontwikkeld door Aan de slag met de Omgevingswet.

Hoe wordt het REV gebouwd?

Het REV wordt per activiteit gebouwd. Brondata wordt automatisch ingewonnen bij de bronhouder aan de hand van een uniform informatiemodel. De data worden vervolgens geordend, gevalideerd, opgeslagen in het REV en op een uniforme wijze beschikbaar gesteld als webservice voor verschillende doeleinden.  
De eerste zeven activiteiten die in het REV komen, zijn:

 1. Tanken van LPG
 2. Seveso-inrichting
 3. Buisleiding met gevaarlijke stoffen
 4. Basisnet – Spoor
 5. Explosieaandachtsgebieden Vuurwerk
 6. Windturbine 
 7. Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 

De ketenaanpak die hier van toepassing is ziet er als volgt uit:

 

In ketenstap 1 verzorgt het ministerie per activiteit de aftrap.

Vervolgens maakt Antea Group in ketenstap II een informatiemodel voor de activiteit. Zij doen dit samen met bronhouders en deskundigen. Het concept wordt getoetst door Geonovum.  

In ketenstap III wordt het datamodel uitgebouwd door Geodan. Per activiteit wordt het datamodel uitgebreid. In deze stap worden de automatische koppelingen (API) met de data van de bronhouders ontwikkeld en ingericht, zie figuur hieronder. De data wordt vervolgens in het database opgeslagen. Met dezelfde API is het voor de bronhouders mogelijk om de data weer op te halen uit de database. In de database wordt ook het risicogebied opgeslagen.

 In ketenstap IV test een aantal bronhouders de automatische koppelingen. Wij zijn op zoek naar bronhouders die als tester willen bijdragen .
In ketenstap V wordt de data op de Atlas Leefomgeving ontsloten. De kaarten van de Atlas zijn geschikt om op eigen websites te gebruiken. Los daarvan wordt de data in het REV ook als data beschikbaar gesteld, zodat gebruikers er zelf mee aan de slag kunnen. 

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s gaat in de toekomst gegevens van zo’n 400 bronhouders bevatten. In het Besluit kwaliteit leefomgeving staat de informatie die verzameld moet worden. Het gaat om de risicovolle activiteiten, inclusief risicocontouren en eventuele aandachtsgebieden zoals vermeld onder Activiteiten. Het automatisch verzamelen van informatie draagt bij aan dat deze actueel en volledig is. 

Door te werken met een automatische koppeling worden extra administratieve handelingen zoveel mogelijk voorkomen. In het vergunningen- of meldingentraject kan de informatie die voor het externe veiligheidsdomein nodig is automatisch worden doorgestuurd.

Planning

Het doel is om 1 januari 2021 een Register Externe Veiligheidsrisico’s in werking te hebben. In 2019 en 2020 wordt het REV ontwikkeld. Aan de hand van de activiteitenteams worden de informatie- en datamodellen gemaakt, de automatische koppelingen getest en de kaartviewer in de Atlas Leefomgeving geanalyseerd. 

 

Wat moet u doen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Als bronhouder bent u verantwoordelijk   voor de verzameling van de gegevens. Er zijn een aantal categorieën van gegevensverzameling waar u binnen kunt vallen:

 • Algemeen
 • Milieubelastende activiteit (anders dan mijnbouw, basisnet, buisleiding van gevaarlijke stoffen)
 • Mijnbouw
 • Basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen en militaire objecten
 • Gebouwen en locaties
 • Wegen (anders dan basisnet)