Hier komt binnenkort een begeleidende tekst bij deze kaart. Kijk ondertussen hier voor meer informatie over het REV.

Buisleidingen

De buisleidingen op deze kaart zijn weergegeven vanuit Register externe veiligheidsrisico’s (REV). Het REV is bedoeld om burgers en bedrijven informatie te bieden, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de risico’s van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Naast het bieden van informatie aan derden is het register van belang voor een deugdelijke besluitvorming over vooral omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. Voor graafwerkzaamheden geldt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon). De Wibon kent een eigen elektronisch informatiesysteem. Deze REV-kaart is dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld voor graafwerkzaamheden.

Het uitgangspunt is dat het REV altijd actuele buisleidinggegevens toont. Het kan echter toch voorkomen dat updates van buisleidinggegevens nog niet in het REV zijn opgenomen. Het is daarom aanbevolen om bij ruimtelijke ontwikkelingen altijd de buisleidingexploitant te contacteren voor de meest actuele gegevens.

Disclaimer basisnet weg en water

  • De eerste versie van Basisnet weg is nog niet volledig. Deze versie bevat wel alle Basisnet wegvakken maar is nog niet correct bij bijvoorbeeld Tracébesluiten en ook op andere locaties kunnen nog (kleine) afwijkingen voorkomen.
  • Bij Basisnet water is er voor gekozen om routes met elkaar te verbinden. De Regeling basisnet zal hierop worden aangepast.
  • Bij Basisnet water zijn aandachtgebieden ingetekend. In de omgevingsregeling artikel 2.23 zijn de binnenwateren met aandachtgebieden nog niet aangewezen. Dit zal nog wel gebeuren. Zie voor meer informatie Basisnet: dit verandert er - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).
  • Er is nog geen gifwolkaandachtgebied ingetekend. Dit zal gebeuren nadat de regels hiervoor duidelijk zijn.
  • Bij Basisnet water is rekening gehouden met Tracébesluiten.
  • Bij zowel Basisnet weg als water zijn enkele specifieke keuzes gemaakt waar de Regeling basisnet onduidelijk is. Voorbeelden zijn de ligging van wegvakken bij T-splitsingen van wegen, het begin en eindpunt van verbindingsbogen en de risicocontour bij parallelbanen.
  • Er zal regelmatig een update plaatsvinden voor zowel Basisnet weg als water. Hierdoor kunnen aandachtsgebieden verschuiven. Bijvoorbeeld geven bij de Westerschelde de betonningen langs de vaarroute de referentiepunten aan voor het aandachtsgebied. De ligging van betonningen verschuift als gevolg van getijde invloeden. Hierdoor verschuift ook het aandachtsgebied.
  • Basisnet is “as is” gedigitaliseerd. Bij Basisnet water zijn bijvoorbeeld de Nederrijn en Lek tot het Lekkanaal niet meegenomen omdat deze corridor niet in bijlage III van de Regeling basisnet is opgenomen. Bij Basisnet weg zijn bijvoorbeeld de A5 bij Amsterdam en de A4 bij Steenbergen niet in bijlage I van de Regeling basisnet opgenomen en daarom ook niet gedigitaliseerd. De regeling Basisnet wordt hier het komend jaar op aangepast.