Op de kaart ziet u de ligging van alle bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde. Deze bedrijven worden ook wel Seveso-inrichtingen of BRZO-bedrijven genoemd. U ziet bovendien welke geografische gebieden rondom deze bedrijven hinder kunnen ondervinden bij een calamiteit als een gifwolk, brand of explosie. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO-regelgeving vallen. Voorbeelden zijn chemische industrieën en tankopslagbedrijven. Deze bedrijven dienen aan allerlei extra regels te voldoen, zoals het zorgdragen voor diverse veiligheidsrapportages. Verschillende overheidsdiensten werken samen in het toezicht. Het Register externe veiligheid wordt nu gevuld met data, dus mogelijk zijn nog niet alle Seveso inrichtingen in de kaart te zien.

10-6 contouren

Seveso-inrichtingen kennen meestal verschillende berekende 10-6 contouren. De 10-6 contouren zijn door het bevoegd gezag berekend en aangeleverd aan het REV.

Aandachtsgebieden

Op de kaart is te zien welke geografische gebieden rondom de BZRO-bedrijven hinder kunnen ondervinden bij een calamiteit als een gifwolk, brand of explosie. Het bevoegd gezag moet binnen deze aandachtsgebieden rekening houden met mogelijke calamiteiten bij de inrichting van dat gebied. De aandachtsgebieden zijn berekend en aangeleverd door het bevoegd gezag aan het REV.

Wie maakt deze kaart?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data hiervoor zijn opgehaald uit een landelijk register (RRGS) en worden door de provincies geactualiseerd in het nieuwe Register externe veiligheidsrisico’s. Provincies die hun data nog niet hebben vrijgegeven voor publicatie vanuit het REV op kaart, zijn op deze kaart grijs gemaakt.

Wil je de gegevens van de ligging van Seveso-inrichtingen gebruiken?

- Je kunt de kaart hier (PM) downloaden (xx MB) en dan openen met software voor kaarten. 
- Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen. 

Meer weten

Kijk voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op de Atlas-pagina Meer weten-gevaarlijke stoffen. Wanneer u wilt weten wat u moet doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kijkt u dan op www.crisis.nl

 Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op xx-xx-2021.