In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u het algemene beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De Som Normoverschrijdingen (SNO)  is een maat, gebaseerd op het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen die de norm overschrijdt én de grootte van die overschrijding. Hoe groter de SNO (rode en paarse stippen) hoe meer en hoe groter er overschrijdingen zijn. Bij grijze stippen is geen SNO berekend, omdat er onvoldoende stoffen zijn gemeten.

Bestrijdingsmiddelen (pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen) worden vooral gebruikt in de land- en tuinbouw. Ze beschermen tegen onkruid, ongedierte en schimmels. Via verschillende routes komen de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Bestrijdingsmiddelen vormen één van de belangrijke problemen voor de waterkwaliteit. Bij te hoge concentraties van bestrijdingsmiddelen kan schade ontstaan aan de planten en dieren in het water en is het water niet meer geschikt voor drinkwaterwinning of als drinkwater voor vee.

Relatie met gezondheid

Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen, kunnen in en om het huis in aanraking komen met toegepaste bestrijdingsmiddelen. Maar het is nog onduidelijk hoeveel omwonenden worden blootgesteld en wat de gezondheidseffecten precies zijn. Daarom doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hier onderzoek naar. De resultaten van het blootstellingsonderzoek in de teelt van bloembollen worden eind 2018 verwacht.

Wat kunt u zelf doen?

Pas op met het gebruiken van oppervlaktewater met een slechte waterkwaliteit. En gebruik zelf geen bestrijdingsmiddelen tijdens het tuinieren. Tips voor natuurlijk tuinieren vindt u op Milieu Centraal.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door het CML van de Universiteit Leiden en Royal Haskoning DHV in opdracht van Rijkswaterstaat-WVL voor de ‘Bestrijdingsmiddelenatlas’. De meetgegevens komen van de waterschappen, rivierwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. De kaart wordt elk jaar geactualiseerd.

De waarde voor de Som Normoverschrijdingen op een meetlocatie wordt berekend door per bestrijdingsmiddel per meetmoment te kijken of en zo ja hoe ver deze de zogenaamde ecotoxicologische norm overschrijdt. Is de concentratie van een bestrijdingsmiddel bijvoorbeeld drie keer boven de norm, dan telt deze drie keer mee. Is de concentratie onder de norm, dan telt deze nul keer mee. Al deze waarden bij elkaar opgeteld vormen de Som. Op de kaart ziet u het 90 percentiel per locatie.

De Som Normoverschrijding is alleen berekend voor locaties waar meer dan tien verschillende stoffen worden gemeten. Op locaties met een grijze stip zijn minder dan tien stoffen gemeten.

De exacte beschrijving van de rekenmethode voor de Som Normoverschrijdingen vindt u als toelichting op de Bestrijdingsmiddelenatlas.

Laatst bewerkt: 08-08-2018

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Centrum voor Milieuwetenschappen. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.