In het kort

Wat ziet u:

Deze kaart toont de gemiddelde concentratie per buurt voor stikstofdioxine (NO2). De gezondheidseffecten zijn berekend in opdracht van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Midden op basis van gegevens van 2015.

Gezondheid
Blootstelling aan stikstofdioxide kan gezondheidsklachten veroorzaken. Zo zijn een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties mogelijk. Lees meer over stikstofdioxide en gezondheid. Het is nog onduidelijk of de gevonden gezondheidseffecten inderdaad veroorzaakt worden door NO2, of dat de NO2 niveaus een indicator vormen voor een complex mengsel van luchtverontreinigende stoffen.

De hoogste concentraties stikstofdioxide komen meestal voor langs drukke wegen tijdens de ochtend- en avondspits. Deze stof komt vrij door het (weg)verkeer, energieproductie en industrie. Daarnaast ontstaat NO2 uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.

Wat doet de Overheid
Als de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden moet de gemeente, provincie of het Rijk maatregelen nemen om de stikstofdioxide-niveaus te verlagen. Voorbeelden zijn het verbeteren van de doorstroming op de wegen en instellen van milieuzones. Jaarlijks wordt berekend wat de concentraties op toetspunten zijn en vervolgens vergeleken met de wettelijke grenswaarden.

Over de kaart

De gegevens zijn afkomstig uit de monitoringstoolronde 2015 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met behulp van de NSL-rekentool is de gemiddelde concentratie NO2 per buurt berekend.

De verschillen in concentraties tussen verschillende buurten in Gelderland zijn groot, en daarmee ook de effecten op de gezondheid. De gemiddelde luchtkwaliteit in Gelderland is vergelijkbaar met de gemiddelde luchtkwaliteit in Nederland. De luchtkwaliteit in de Randstad is echter slechter dan op de slechtste plekken in Gelderland. De luchtkwaliteit in het noorden van Nederland is daarentegen wat beter dan op de beste plekken in Gelderland, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Meer weten?

Meer informatie over stikstofdioxide (NO2) vindt u deze Atlas. Een kaart met de gemiddelde concentratie PM10, NO2, PM2,5 en roet  is gepubliceerd op de Website van de provincie Gelderland: Luchtkwaliteit per buurt

De uitkomsten van het onderzoek naar effecten op de volksgezondheid is te vinden in het volledige GGD rapport 'Naar een gezonde lucht in Gelderland'.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.