In het kort

Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen of waardoor er bijvoorbeeld giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk.

Bij risicovolle buisleidingen kan gedacht worden aan (hogedruk) transport van aardgas, maar ook van olie, benzine, kerosine, chemische producten en industriële gassen. Deze stoffen kunnen giftig, lichtontvlambaar, of brandbaar zijn. Buisleidingen lopen meestal ondergronds, maar kunnen soms ook bovengronds voorkomen.

Over de kaart

De kaart komt uit de risicokaart.nl. Elke 5 jaar wordt er een grote actualisatieslag gemaakt. Wijzigingen in het bestand moeten in principe binnen 2 weken in het register worden opgenomen.

De aardgasbuisleidingen in de kaart hebben een diameter vanaf 50 mm en een druk van 16 bar. Alle buisleidingen voor brandbare vloeistoffen hebben een diameter vanaf 100 mm. Voor alle overige buisleidingen in de kaart geldt dat er een overschrijding van de wettelijke norm is op 5 meter afstand van de buis.

Bevoegde gezagen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) leveren data aan aan de gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Elke 5 jaar wordt er een grote actualisatieslag gemaakt. Wijzigingen in het bestand moeten in principe binnen 2 weken in het register worden opgenomen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de Atlas-pagina "Meer weten-gevaarlijke stoffen", of kijk op risicokaart.nl.

Deze kaart is onderdeel van het thema Veiligheid.

Laatst bewerkt: 18-8-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.