In het kort

Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen of waardoor er bijvoorbeeld giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk.
In het algemeen geldt dat die wegen op de risicokaart vermeld staan waarvan er bekend is dat er een overschrijding van de wettelijke norm is. Deze norm is het plaatsgebonden risico 10-6.
Langs wegen en spoorlijnen waarover brandbare vloeistoffen worden vervoerd, kan bij een eventueel ongeluk brandbare vloeistof uitstromen of ontsteken, waardoor een plasbrand ontstaat. De plasbrandaandachtsgebieden (PAG) dienen om extra bescherming te bieden tegen de gevolgen van een eventueel ongeluk met brandbare vloeistoffen voor mensen die wonen en werken langs de weg of spoorlijn waarover brandbare vloeistoffen worden vervoerd. Hier vindt u meer informatie over het Plasbrandaandachtsgebied.

Over de kaart

De kaart komt uit de risicokaart.nl. Elke 5 jaar wordt er een grote actualisatieslag gemaakt. Wijzigingen in het bestand moeten in principe binnen 2 weken in het register worden opgenomen. Bevoegde gezagen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) leveren data aan aan de gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Elke 5 jaar wordt er een grote actualisatieslag gemaakt. Wijzigingen in het bestand moeten in principe binnen 2 weken in het register worden opgenomen. Kijk voor meer informatie op de Atlas-pagina Meer weten-gevaarlijke stoffen, of kijk op risicokaart.nl Deze kaart is onderdeel van het thema Veiligheid.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg. Bij vragen kan je onze helpdesk mailen.