In het kort

Deze bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht (schaal 1:25.000) is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van venige en moerige bodems in Utrecht weer.

In veen(weide)gebied daalt de bodem met gemiddeld 1 centimeter per jaar. Dit komt doordat het veen ontwaterd moet worden om het te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld bebouwing of veeteelt. In de provincie Utrecht gaat het in het westen over bijna het gehele gebied en in het oosten om vooral het Eemland. Bodemdaling heeft op de lange termijn grote gevolgen voor natuur, landschap, infrastructuur en het gebruik van de grond. Provincie en waterschappen proberen daarom nu al de bodemdaling zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze onder andere door aan te geven hoe droog veenweidegebied maximaal mag zijn en - in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie - door te bepalen waarvoor het gebied wel en niet gebruikt mag worden. Zo is het ploegen van de bodem niet toegestaan in Utrechts veengebied.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Utrecht voor de situatie in 2008.

Op basis van de Bodemkaart Veengebieden zijn er twee afgeleide kaarten gemaakt, namelijk:

  • Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof (schaal 1:50.000)
  • Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking (schaal 1:50.000).

Het gekarteerde gebied is bepaald op basis van de ligging van de veengronden en de moerige gronden zoals die zijn aangegeven op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1965-1984).

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Utrecht. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.