Planfasen

Gezondheid in omgevingsbeleid of (ruimtelijke) plannen?

  • Formuleer in de beginfase doelen en ambities voor gezondheid.
  • Blijf gedurende het hele proces aandacht voor gezondheid houden.
  • Ga zo vroeg mogelijk om de tafel met ontwerpers, planologen, GGD, milieukundigen, beleidsmakers en andere belanghebbenden (bewoners, belangenorganisaties, bedrijfsleven) om gezondheidsdoelen te delen.

Wanneer aandacht voor gezondheid?

  • bij plannen ten aanzien van omgevingsbeleid,
  • bij ruimtelijke plannen,
  • bij plannen van specifieke projecten en initiatieven,
  • bij plannen op andere beleidsterreinen zoals vervoer of sociaal domein.

A. We hebben een idee
U wilt uw wijk, gebied of gemeente graag verbeteren, maar het onderwerp gezondheid staat daarbij nog niet concreet op de agenda. Of u weet nog niet waar u de prioriteiten het best kunt stellen. In deze fase van voorverkenning probeert u dit helder te krijgen en formuleert u uitgangspunten en intenties of onderzoeksvragen.  Een gezonde startnotitie biedt een vertrekpunt voor een gezonde omgevingsvisie, gezonde plannen en gezonde projecten. Lees verder....

B. We maken een gezonde (omgevings)visie
Een (omgevings-)visie toont op hoofdlijnen het langetermijnbeleid. De vorm ligt niet vast. Als u gezondheid in beeld heeft, kunt u samen met alle belanghebbenden uw gezonde intenties verder verkennen. Met gezondheidsambities als resultaat. Deze legt u in een omgevingsvisie naast ambities van andere beleidsterreinen.  Een gezonde (omgevings)visie vormt de opmaat voor gezonde plannen en gezonde projecten. Lees verder....

C. We maken een (omgevings)plan
U werkt de omgevingsvisie uit in concrete plannen. Uw gezondheidsambities vertaalt u naar realistische doelen die u kunt monitoren en waarop u kunt sturen. U heeft gezondheid in beeld en houdt daar rekening mee bij de toedeling en prioritering van functies. Of formuleert u randvoorwaarden om gezondheid te waarborgen en te bevorderen? Begrenst u de druk op gezondheid of formuleert u ook streefwaarden? Welke gezonde ontwerpprincipes hanteert u? De ambities en mate van sturing kunnen geconcretiseerd  in planregels. Lees verder....

D. We realiseren een gezond plan
Een gezond plan is belangrijk maar de impact op gezondheid staat of valt met de uiteindelijke realisatie én het beheer. Belangrijk is dan ook dat de uitvoerders de gezonde ambities kennen en voor ogen houden tijdens realisatie. Maak daarbij gebruik van de lokale kennis en bekijk waar u de beoogde gebruikers van het gebied kunt betrekken. Participatie in deze fase geeft bekendheid  en meer betekenis aan uw plan. Des te groter de kans dat het potentieel voor gezondheid benut wordt! Gezondheid was al in beeld in de voorgaande planfases; Bent u ook al begonnen met monitoring van gezondheid? Dit is hét moment om uw referentiesituatie vast te leggen. Lees verder....

E. Bereiken we ons gezonde doel?
Tijdens en na het realiseren van een plan is het belangrijk om te evalueren of de gezonde doelen bereikt worden. Om bij te kunnen sturen en om toekomstige gezonde plannen nog succesvoller te maken.  Houdt u gezondheid in beeld? Of monitort u juist specifieke eigenschappen van de leefomgeving? Zorg ervoor dat u referentiesituatie én doel heeft vastgesteld zodat u kunt vergelijken. Gaat u zelf, of gaan gebruikers of bewoners meten? Heeft dat gevolgen voor de uitvoer, gebruik of beheer? . Lees verder....