CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


CR - Binnenmilieu


CR - Externe Veiligheid


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Groen en Water


CR - Home


CR - Miliieukwaliteit


CR - Openbare ruimte


CR - Proces


CR - Sport en spelen


 

De GezondOntwerpWijzer (GOW) bundelt kennis over het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving. In de GOW vindt u inzicht, inspiratie en ideeën om dit op integrale wijze te doen.

Wat is een gezonde leefomgeving?

Een leefomgeving die mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een duurzame leefomgeving en is een belangrijk aspect van integraal gezondheidsbeleid. Kenmerken zijn:

 • een schoon en veilig milieu;
 • voldoende groen, natuur en water;
 • aandacht voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering;
 • gezonde en duurzame woningen;
 • een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte;
 • een gevarieerd voorzieningenaanbod (wonen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, sport, zorg);
 • een goede bereikbaarheid.

Een leefomgeving met deze kenmerken:

 • nodigt uit tot bewegen, spelen en sporten;
 • stimuleert fietsen, wandelen en gebruik van het openbaar vervoer;
 • nodigt uit tot ontmoetingen en contact;
 • houdt rekening met de behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen en lagere-inkomensgroepen).

Wilt u meer weten over een van onderstaande onderwerpen? Bekijk dan de onderstaande blokjes.

Voor wie?

Voor iedereen die de leefomgeving gezond wil ontwerpen en inrichten:

 • provinciale en lokale beleidsmakers
 • professionals (milieudiensten, adviesbureaus, architecten, projectontwikkelaars, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, woningcorporaties, GGD'en),
 • bewonersorganisaties
 • geïnteresseerde burgers

Wanneer gebruiken?

Bijvoorbeeld als een wijk, straat, plein of park opnieuw gestructureerd wordt, als een nieuwe wijk of groene ruimte ontworpen wordt, als lokaal verkeers-, milieu-, groen- of sportbeleid wordt opgesteld of als een bedrijf, school of woning wordt aangepast.

Welke thema's?

De GOW biedt informatie over gezonde mobiliteit, groen en water, sport en spelen, openbare ruimte, milieukwaliteit, externe veiligheid en binnenmilieu.
Per thema is de informatie op dezelfde manier opgebouwd:

 • relatie met gezond ontwerp en gezonde inrichting van de leefomgeving
 • aanbevelingen
 • praktijkvoorbeelden
 • organisaties
 • instrumenten
 • meer weten?

Wat zit er in de GOW?

De GOW geeft informatie die samenhangt met het ontwerpen van een locatie of met fysieke ingrepen. Het gaat niet om:

 • promotiecampagnes, bijvoorbeeld om mensen op de fiets te krijgen;
 • educatie, bijvoorbeeld milieueducatie;
 • de organisatie van activiteiten zoals buurt- of sportactiviteiten;
 • economische stimulansen, bijvoorbeeld subsidies voor elektrische fietsen.

Waarom GOW?

Gezond ontwerp en gezonde inrichting van de fysieke leefomgeving is een speerpunt van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid 2008-2012. Om de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te richten is het belangrijk dat kennis hierover eenvoudig beschikbaar is en toegepast wordt in de praktijk. Het RIVM heeft deze kennis in de GOW gebundeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de ministeries van VWS, BZK en voormalig LNV.