Aanbevelingen

U wilt aan de slag met het thema Externe Veiligheid. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken. Voor uw overzicht zijn de aanbevelingen ingedeeld in categorieƫn: participatie, planvorming, locatiekeuze, inrichting, bereikbaarheid, en veiligheid.

Participatie

 • Formeer tijdig een kerngroep met vertegenwoordigers van ruimtelijke ordening, milieu, (regionale) brandweer en eventueel verkeerskundigen. Stel hiermee een programma van eisen op voor externe veiligheid.
 • Betrek beheerders van risicobronnen bij het opstellen van beleidsdocumenten.
 • Start in een vroeg stadium risicocommunicatie met burgers en ondernemers. Het doel hiervan is, ze deelgenoot te maken van de risico's en van passende manieren om hiermee om te gaan. Stel een risicocommunicatieplan op en stel dit eventueel jaarlijks bij.

Terug naar boven

Planvorming

 • Ontwikkel een Omgevingsvisie Externe Veiligheid die inhoud geeft aan het externe veiligheidsbeleid, en keuzes beschrijft over de uitvoering ervan.
 • Maak een inventarisatie van de risicobronnen in het plangebied en stel de omvang van de risico's vast.
 • Bedenk al op structuurplanniveau waar risicobronnen geconcentreerd worden en waar juist niet.
 • Besteed bij de inventarisatie van risicobronnen ook aandacht aan bronnen buiten de plangrens. Bij sommige risicobronnen kan de risicocontour vele tientallen meters groot zijn.
 • Stel de ontwikkelruimte vast door de externe veiligheidssituatie te toetsen aan de hand van de toetsingskaders.
 • Houd rekening met kwetsbare objecten (onder andere woningen, ziekenhuizen, scholen, grote kantoren en winkels) en groepen (bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en minderjarigen).
 • Beperk transport van gevaarlijke stoffen langs bebouwd gebied.
 • Intensiveer ruimtegebruik in woonwijken alleen op grote afstand van transportassen waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Hoogbouw is een goede manier om ruimtegebruik te intensiveren.

Terug naar boven

Locatiekeuze

 • Cluster risicobedrijven die het vervoer van gevaarlijke stoffen aantrekken, op bedrijventerreinen.
 • Cluster risicovol transport zo veel mogelijk.
 • Bundel (verschillende typen) infrastructuur. Leg bijvoorbeeld een spoorlijn aan langs een snelweg.
 • Vestig bedrijventerreinen langs het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Bouw zo min mogelijk in de buurt van transportassen met gevaarlijke stoffen.
 • Houd in de plannen voldoende afstand aan tussen risicovolle activiteiten en gevoelige bestemmingen. Voorbeelden van risicovolle bestemmingen zijn woningen, ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven.
 • Laat de in- en uitgangen van gebouwen waarin zich veel mensen tegelijk bevinden, aansluiten op de vluchtroutes van het gebied.

Terug naar boven

Inrichting

 • CreĆ«er voldoende vluchtroutes en zorg ervoor dat ze goed toegankelijk zijn.
 • Gebruik brandwerend materiaal, brandwerend glas en brandwerende muren.
 • Markeer buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd met hekwerk of paaltjes.

Terug naar boven

Bereikbaarheid 

 • Integreer toegangswegen voor de hulpverlening in het stedenbouwkundig ontwerp van een wijk.

Terug naar boven

Veiligheid

 • Beperk de vultijden van ondergrondse lpg-tanks tot momenten dat er weinig mensen in de buurt zijn.

Terug naar boven

Bron: de Nationale Beeldbank / Joop Hoek Producties