Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over externe veiligheid en hoe dit te verwezenlijken is.

Integratie van een snelweg in de omgeving
Overkluizing A28 te Amersfoort (masterthesis TU Delft) Huneker S.L. , Delft, 2010
Is het maatschappelijk-economisch haalbaar om de snelweg A28 (plaatselijk) te overkappen, zodat de overlast in de omgeving vermindert en de samenhang tussen Amersfoort en De Schammer sterker wordt? Een onderzoek naar het antwoord op deze vraag vindt u in dit rapport. Hierbij wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik. Een aantal soortgelijke overkluizingen in binnen- en buitenland dienen daarbij als referentiemateriaal.

Veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen
Ministerie van VROM, Den Haag, 2007
In dit rapport vindt u een analyse van het veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen. Aan de orde komen vragen als: hoe kunnen we de ruimte tussen de transportas en de bebouwing functioneel indelen? En met welke eisen of aspecten moeten we bij ruimtelijke ordening en rampenbestrijding rekening houden om (externe) veiligheid in een vroeg stadium mee te nemen in het (ontwerp)proces?

Handreiking verantwoorde brandweeradvisering
Een samenspel tussen veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu.

NVBR, VNG, IPO. Ministerie van VROM, Den Haag, 2010
Deze handreiking is geschreven voor allen die betrokken zijn bij brandweeradvies in het kader van externe veiligheid. In de handreiking vindt u handvatten om het brandweeradvies goed te gebruiken in de verantwoording van het groepsrisico, met aandacht voor een veilige ruimtelijke inrichting. In het 'Good practices'-document werken de schrijvers het stappenplan uit zoals ze dit in de handreiking hebben beschreven. Aan de hand van een voorbeeldcasus leest u inhoudelijk en procesmatig hoe iedere stap uitgevoerd wordt, en met welk resultaat.

Externe veiligheid en het bestemmingsplan
Oranjewoud, Oosterhout, 2006
Hoe kunnen we externe veiligheid verankeren in de ruimtelijke ordening? En welke knelpunten spelen daarbij? Daarop gaan de schrijvers van dit rapport in.

 

Groepsrisico op de kaart gezet
Hoofdrapport.
RIVM, Bilthoven, 2007
Samen met TNO heeft het RIVM twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met een groot aantal slachtoffers (het groepsrisico) inzichtelijker te maken. Het uitgangspunt is een gebiedsgerichte benadering. In dit rapport leest u, hoe u de methoden kunt toepassen.

Tijdschrift Ruimtelijke veiligheid
ABACUS, Markelo

Het vakblad voor externe veiligheid, risicobeheersing, rampbestrijding en risicocommunicatie. Dit tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

Toetsingskader externe veiligheid TNO
Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, Apeldoorn, 2004

Dit rapport beschrijft het toetsingskader externe veiligheid van TNO. Hierin wordt duidelijk hoe u externe veiligheid expliciet en transparant kunt toetsen en hoe u dit procesmatig kunt aanpakken. In het rapport ‘Veiligheidstudie Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht' leest u een beschrijving van de huidige externe veiligheidssituatie en een inventarisatie van maatregelen om de risico's te verminderen. Ook vindt u in het rapport een toetsingskader voor de bestemmingsplannen in de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht.
voor meer informatie zie achtergrondrapport

Externe veiligheid: weten, verbeteren en borgen
VROM-Inspectie, Den Haag, 2009
De VROM-Inspectie heeft onderzocht hoe het rijksbeleid over externe veiligheid kan worden vertaald naar gemeenten. Hoe is dit beleid in de praktijk uit te voeren en welke knelpunten treden daarbij op? In het rapport vindt u ook aanbevelingen om het beleid beter uit te voeren.

Onderwerp Externe Veiligheid
RIVM
In dit onderwerp vindt u informatie over o.a. bijeenkomsten, organisaties, instrumenten, publicaties en beleid op het gebied van externe veiligheid.

Bron: de Nationale Beeldbank / Berbara Houweling